SFS 2018:1060 Förordning om ändring i förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

SFS2018-1060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:2008) om statsbidrag til

friluftsorganisationer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2010:2008) om statsbidrag till

friluftsorganisationer ska ha följande lydelse.

19 § Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut, och

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:1060

Publicerad

den 15 juni 2018