SFS 2018:1076 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

SFS2018-1076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:872) om statlig

finansiering genom regionala utvecklingsbolag
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2012:872) om statlig finan-

siering genom regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

23 § Vid de regionala utvecklingsbolagens handläggning av ärenden om

stöd enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltnings-

lagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

31 § om dokumentation av beslut, och

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1076

Publicerad

den 15 juni 2018