SFS 2018:1081 Förordning om ändring i förordningen (2013:850) om EU-miljömärket

SFS2018-1081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:850) om

EU-miljömärket
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2013:850) om EU-miljömärket

ska ha följande lydelse.

3 § Vid Miljömärkning Sverige Aktiebolags handläggning av ärenden

som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att

använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av

användningen av EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas följande

bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut, och

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till.

Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen hindrar inte att

Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller

1. identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt ett klagomål

som rör en produkt som är märkt med EU-miljömärket, eller

2. uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan Miljömärkning

Sverige Aktiebolag och någon annan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1081

Publicerad

den 15 juni 2018