SFS 2018:1084 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

SFS2018-1084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för

yrkesintroduktionsanstäl ningar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 31 § förordningen (2013:1157) om stöd för yrkes-

introduktionsanställningar ska ha följande lydelse.

31 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om ompröv-

ning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket

och 29 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2018:1084

Publicerad

den 15 juni 2018