SFS 2018:1086 Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

SFS2018-1086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av

förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets

verksamhetsområde
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (1976:1046) om över-

lämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verk-

samhetsområde2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag

för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

2

Lagen omtryckt 1990:232.

Senaste lydelse av

14 § 1992:317.

SFS 2018:1086

Publicerad

den 15 juni 2018