SFS 2018:1087 Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

SFS2018-1087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mönstringslagen (1983:929)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § mönstringslagen (1983:929) ska

ha följande lydelse.

2 §2 Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20

och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat

ändamål än att i allmän trafik transportera gods eller passagerare.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning

för

1. annan sjöpersonal än däcks- och maskinpersonal och telegrafister, och

2. isnavigatörer.

Regeringen får också meddela föreskrifter om vad som ska gälla för sådan

personal som undantas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för fartyg

med särskild verksamhetsinriktning eller för inhyrda utländska fartyg med-

dela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om ytterligare undantag från

lagens tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346.

2

Senaste lydelse 2007:94.

SFS 2018:1087

Publicerad

den 21 juni 2018