SFS 2018:1089 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

SFS2018-1089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 a § lagen (2004:487) om sjöfarts-

skydd ska ha följande lydelse.

21 a §2 Transportstyrelsen får erkänna en organisation som uppfyller de

krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG)

nr 725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation

som uppfyller de ytterligare krav som följer av föreskrifter som har med-

delats med stöd av 21 b § att

1. granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i

punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, och

2. utöva tillsyn enligt bestämmelserna i punkt 19.1�19.4 i bilaga 2 till för-

ordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande

av uppgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346.

2

Senaste lydelse 2013:294.

SFS 2018:1089

Publicerad

den 21 juni 2018