SFS 2018:1090 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

SFS2018-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att det i djurskyddsförordningen (1988:539)1 ska

införas en ny paragraf, 63 a §, och närmast före 63 a § en ny rubrik av

följande lydelse.

Rådet för djurskyddskontroll
63 a §
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ska sam-

verka i ett gemensamt råd, rådet för djurskyddskontroll. Rådet ska verka för

att djurskyddskontrollen utvecklas i syfte att bli mer rättssäker, likvärdig och

effektiv. Rådet ska särskilt

1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen, och

2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska sammankalla rådet och får, efter samråd med

Livsmedelsverket och länsstyrelserna, besluta om de närmare formerna för

rådets sammansättning och organisation.

Jordbruksverket ska senast den 31 januari varje år till Regeringskansliet

(Näringsdepartementet) rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete

under föregående år.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:818.

SFS 2018:1090

Publicerad

den 21 juni 2018