SFS 2018:1093 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 24 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 24 kap. 3 a §, och närmast före

24 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

24 kap.
3 §
Sekretess gäller i verksamhet som består i etikprövning och tillsyn en-

ligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

och i verksamhet enligt lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser

om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av human-

läkemedel

1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står

klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till

denne lider men, och

2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas

att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i andra ärenden än sådana som avser ett ytt-

rande om etisk granskning av en ansökan om tillstånd att utföra klinisk läke-

medelsprövning. Sekretessen för uppgifter i ett beslut om sådant yttrande

upphör att gälla när Läkemedelsverket fattat beslut i fråga om tillstånd till

klinisk läkemedelsprövning enligt 7 kap. 6 § läkemedelslagen (2015:315),

eller tillstånd till sådan prövning ska anses beviljat enligt artikel 8.6, 14.11,

19.4, 20.8 eller 23.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläke-

medel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1

i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år.

�verföring av sekretess
3 a §
Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 3 § första

stycket från Etikprövningsmyndigheten för att bistå i den etiska gransk-

ningen av en ansökan om tillstånd att utföra klinisk läkemedelsprövning, blir

sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande

myndigheten.

1

Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332.

SFS 2018:1093

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1093

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)