SFS 2018:1094 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

SFS2018-1094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 § förordningen (2014:425) om bekämp-

ningsmedel ska ha följande lydelse.

4 kap.
2 §
1 En biocidprodukt som avses i 1 § får inte tillhandahållas på markna-

den eller användas utan att produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen.

Innan Kemikalieinspektionen avgör en sådan fråga ska inspektionen höra

Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk, om det inte är uppenbart obe-

hövligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2016:795.

SFS 2018:1094

Publicerad

den 21 juni 2018