SFS 2018:1095 Förordning om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

SFS2018-1095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion

för Boverket
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:546) med instruktion för

Boverket ska ha följande lydelse.

3 §1 Boverket ska särskilt

1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveck-

ling,

2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för

funktionshindrade, barn, ungdomar och äldre samt för integration, boende-

segregation, folkhälsa och jämställdhet,

3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge

råd och stöd,

4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar

och förordningar,

5. utveckla en fördjupad förståelse för bostadsmarknaders funktionssätt,

6. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostadsmark-

naden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,

7. träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering

eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag samt göra uppföljningar

och utvärderingar avseende stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,

8. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och

lagstiftningen om energideklaration för byggnader,

9. i förekommande fall upprätta och förvalta register över energideklara-

tioner,

10. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och ana-

lysera tillämpningen av dessa,

11. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid

behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,

12. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag

som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat

och fördelning när det gäller stöden och bidragen samt informera om dem,

och

13. samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda

miljön.

1

Senaste lydelse 2013:46.

SFS 2018:1095

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1095

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)