SFS 2018:1096 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

SFS2018-1096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

dels att nuvarande bilaga ska betecknas bilaga 1,

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, och en ny bilaga, bilaga 2, av

följande lydelse.

1 §2 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den

7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och

som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet har genom det protokoll

om ändring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011, gälla som

lag här i landet. Innehållet i avtalet och protokollet som fogats till avtalet

framgår av bilaga 1 till denna lag. De skriftväxlingar som framgår av bilaga

1 och 2 till denna lag ska också gälla som lag här i landet.

3 §3 Ett ärende, som enligt artikel 10 § 8 i avtalet ska avgöras genom

överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande

staterna, ska på svensk sida handläggas av Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Lagen tillämpas i fråga om belopp som betalas eller tillgodoförs den

1 januari 2013 eller senare.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:236, bet. 2017/18:SkU23, rskr. 2017/18:364.

2

Senaste lydelse 2012:234 (jfr 2012:538).

3

Tidigare 3 § upphävd genom 2011:1329.

SFS 2018:1096

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS

Bilaga 2

(�versättning)


Skriftväxling den 8 och 13 december

2017

I have the honour to propose on

behalf of the Swiss Federal Council

the following agreement between

our two Governments regarding

paragraph 8 of Article 10 of the

Convention between the Swiss

Confederation and the Kingdom of

Sweden for the avoidance of double

taxation with respect to taxes on

income and on capital signed on

7 May 1965 (hereinafter: �Sthe Con-

vention⬝).

Jag har äran att på uppdrag av

Schweiziska Edsförbundet föreslå

följande överenskommelse mellan

våra två regeringar rörande artikel

10 § 8 i avtalet mellan Schweiziska

Edsförbundet och Konungariket

Sverige för undvikande av dubbel-

beskattning å inkomst och för-

mögenhet, undertecknat den 7 maj

1965 (i det följande benämnt

⬝avtalet⬝).

According to paragraph 8 of

Article 10 of the Convention the

term �Spension fund⬝ means any fund

within the framework of the social

security system which is formed

under the laws of a Contracting State

or a person that is (a) formed under

the laws of a Contracting State; (b)

established and maintained in that

State principally to administer or

provide pensions or similar remun-

eration; and (c) exempt from tax in

that State in respect of the activities

mentioned in (b), with the exception

of yield tax on pension funds (av-

kastningsskatten på pensionsmedel)

in the case of Sweden; and real estate

gains tax (die Grundstückgewinn-

steuer) in the case of Switzerland.

Paragraph 8 of Article 10 of the

Convention further provides that the

competent authorities of the Con-

tracting States shall agree that a

pension fund qualifies under the

paragraph.

Enligt artikel 10 § 8 i avtalet

avses med uttrycket ⬝pensions

-

fond⬝ varje fond inom ramen för

socialförsäkringssystemet som är

bildad enligt lagstiftningen i en

avtalsslutande stat eller person som

a) är bildad enligt lagstiftningen i

en avtalsslutande stat, b) är etab-

lerad i och administreras i denna

stat huvudsakligen för att förvalta

eller tillhandahålla pensioner eller

liknande ersättning, och c) är un-

dantagen från beskattning i denna

stat på sådan verksamhet som anges

under b), med undantag för, såvitt

avser Sverige, avkastningsskatten

på pensionsmedel samt, såvitt avser

Schweiz, skatten på kapitalvinst på

fast egendom (die Grundstückge-

winnsteuer). Enligt artikel 10 § 8 i

avtalet ska de behöriga myndig-

heterna i de avtalsslutande staterna

träffa överenskommelse om huru-

vida en pensionsfond omfattas av

bestämmelsen.

With regard to paragraph 8 of

Article 10 of the Convention, it is

hereby agreed that upon request by a

pension fund, the competent

authority of the Contracting State

under the laws of which a pension

fund was formed shall unilaterally

issue a certificate stating that a

pension fund qualifies as a pension

fund under paragraph 8 of Article 10

of the Convention. Such certification

I fråga om artikel 10 § 8 i avtalet

är parterna överens om att, på

begäran av en pensionsfond, ska

den behöriga myndigheten i den

avtalsslutande stat enligt vars lag-

stiftning en pensionsfond bildats,

ensidigt utfärda intyg om att pen-

sionsfonden är en pensionsfond

enligt artikel 10 § 8 i avtalet. Sådant

intyg ska anses utgöra en överens-

kommelse enligt artikel 10 § 8. Ett

2018:1096

background image

3

SFS

shall be deemed to constitute an

agreement under paragraph 8 of

Article 10. Such certificate shall

apply in respect to one calendar year;

in respect to the calendar years

2013�2016, however, one certificate

for the entire period may be issued.

Such certification by the issuing

State, may, with due consideration to

the procedural rules of the other

Contracting State, be subject to the

verification and ensuing rejection by

the competent authority of that other

Contracting State.

intyg ska gälla för ett kalenderår.

Vad beträffar kalenderåren 2013�

2016 får dock ett intyg som om-

fattar hela perioden utfärdas.

Vidare ska gälla att sådant intyg av

den utfärdande staten får, med

beaktande av den andra avtals-

slutande statens förfaranderegler,

granskas och till följd av sådan

granskning avvisas av den behöriga

myndigheten i denna andra avtals-

slutande stat.

I further have the honour to

propose that if the above proposal is

acceptable for the Government of

Sweden, this Letter and your reply

thereto shall constitute an Agree-

ment between our two Governments

entering into force on the thirtieth

day after the date of reception of

notification in writing by the

Government of Sweden to the Swiss

Federal Council of the completion of

the procedures required by its law for

the entry into force of this Agree-

ment and shall apply to amounts paid

or credited on or after 1st January

2013. The Contracting States may, at

the request of either Contracting

State, review the scope and app-

lication of this Agreement, and if it

appears to either or both of the Con-

tracting States that the Agreement

should be renegotiated, such renego-

tiation shall be entered into without

undue delay. This Agreement shall

remain in force until terminated by a

Contracting State. Either Contrac-

ting State may terminate this Agree-

ment, through diplomatic channels,

by giving written notice of

termination. Such termination shall

become effective on the 1st day of

the month following the expiration

of a period of six months after the

date of receipt of the written notice

of termination.

Jag har vidare äran att föreslå att,

om detta förslag är godtagbart för

Sveriges regering, detta brev och

ert svar ska utgöra en överens-

kommelse mellan våra två reger-

ingar, vilken träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då

skriftlig underrättelse från Sveriges

regering till Schweiziska

Edsförbundets regering, om att de

konstitutionella åtgärder som krävs

för att överenskommelsen ska träda

i kraft har vidtagits, tas emot, och

tillämpas på belopp som betalas

eller tillgodoförs den 1 januari 2013

eller senare. De avtalsslutande

staterna kan, på begäran av endera

avtalsslutande stat, granska tillämp-

ningsområdet för och tillämpning-

en av överenskommelsen och om

det för en eller båda avtalsslutande

staterna framstår som att överens-

kommelsen bör omförhandlas, ska

sådan omförhandling inledas utan

oskäligt dröjsmål. Denna överens-

kommelse förblir i kraft tills den

sägs upp av en avtalsslutande stat.

Endera avtalsslutande staten kan

säga upp överenskommelsen på

diplomatisk väg genom skriftlig

underrättelse härom. I händelse av

sådan uppsägning upphör överens-

kommelsen att gälla från och med

den första dagen i den månad som

följer efter utgången av en period

av sex månader efter det att den

skriftliga underrättelsen om upp-

sägning tas emot.

2018:1096

background image

4

SFS

I avail myself of this opportunity

to renew to you, Dear Ms. Haggren,

the assurances of my highest con-

sideration.

Jag begagnar detta tillfälle att

försäkra er, Ms. Haggren, om min

utmärkta högaktning.

Yours sincerely,

Pascal Duss

Head of Section

Högaktningsfullt

Pascal Duss

Head of Section

I have the honour to acknowledge

receipt of your Letter of 8 December

2017 which reads as follows:

Jag har äran att bekräfta mottagan-

det av ert brev daterat den 8 decem-

ber 2017 som lyder enligt följande.

�SI have

the honour � � � receipt of

the written notice of termination.⬝

⬝Jag har äran �

� � underrättel-

sen om uppsägning tas emot.⬝

I have the honour to inform you

that the foregoing is acceptable to the

Government of Sweden. I further

have the honour to confirm that your

Letter together with this Letter in

reply shall constitute an Agreement

between our two Governments in

this matter.

Jag har äran att bekräfta att det

föregående kan godtas av Sveriges

regering. Jag har vidare äran att be-

kräfta att ert brev tillsammans med

detta svar ska utgöra en över-

enskommelse mellan våra två re-

geringar i detta ärende.

I avail myself of this opportunity

to renew to you, Sir, the assurances

of my highest consideration.

Jag begagnar detta tillfälle att

försäkra er om min utmärkta hög-

aktning.

Linda Haggren

Director-General

Linda Haggren

Director-General

2018:1096