SFS 2018:1097 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

SFS2018-1097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
Utfärdad den 14 juni 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 15, 25 a, 28, 31, 32 a, 32 c, 34, 34 f,

34 g, 34 j och 38 §§, 1 A kap. 1 § och bilaga 1, 2, 2 a, 6�9, 9 b, 9 c och 10

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) ska ha följande lydelse.

1 kap.
15 §
1 För industribyggnader och övriga byggnader, som ska värderas med

ledning av en produktionskostnadsberäkning, ska en tabell för bestämmande

av nedräkningsfaktorerna (IN-tabell) upprättas. Tabellen ska utvisa

nedräkningsfaktorn för skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna

byggnadskategori, ortstyp och ålder.

Beträffande värdefaktorn byggnadskategori ska följande nio klasser

finnas:

1. Oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier

2. Massa- eller pappersbruk

3. Järn- eller stålindustrier eller metallsmältverk

4. Cement- eller kalkindustrier eller industrier för framställning av

industrimineral

5. Spannmålssilor

6. Sågverk

7. Bensinstationer

8. Master

9. Annan verksamhet än som framgår av punkterna 1�8.

För industribyggnader och övriga byggnader, värderade med ledning av

en produktionskostnadsberäkning, bestäms värdenivån genom indelningen i

ortstyp. För klasserna 1�4 av värdefaktorn byggnadskategori ska det finnas

tre klasser av värdefaktorn ortstyp med samma indelning av de fyra

byggnadskategoriklasserna. För klasserna 5�9 av värdefaktorn byggnads-

kategori ska det finnas tre klasser av värdefaktorn ortstyp med särskild

indelning av denna värdefaktor för var och en av dessa fem byggnads-

kategoriklasser. Varje kommun ska hänföras till en ortstypsklass.

En IN-tabell ska utformas och värdefaktorerna ålder, byggnadskategori

och ortstyp i övrigt klassindelas på det sätt som anges i bilaga 8.

En tabell för omräkningsfaktor för industribyggnader och övriga

byggnader (IO-tabell) ska utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på

det sätt som anges i bilaga 10.

1

Senaste lydelse 2006:327. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

SFS 2018:1097

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

SFS

2

25 a §2 Vid bestämmande av riktvärdeangivelsen ska värdet i kr/kWh för

normkraftverket vid en avkastningsberäkning enligt 15 kap. 6 § fastighets-

taxeringslagen (1979:1152) bestämmas med ledning av genomsnittliga

elpriser och de kostnader under nivååret och de fem närmast föregående åren

som är nödvändiga för en uthållig produktion. Till grund för avkastnings-

beräkningen ska de elpriser ligga som under angivna tidsperiod noterats vid

Nord Pool Spot AS för produkten Elspot, elområden SE1�SE4.

Vid beräkningen av genomsnittligt elpris ska det beaktas hur

produktionen vid vattenkraftverken varierar under året. Genomsnittspriset

per kWh ska korrigeras så att det utgör det pris som kan förväntas för norm-

kraftverket. Elpriser och kostnader ska räknas om till nivåårets penning-

värde. Vid beräkning av avkastningsvärdet ska skatter beaktas från och med

nivååret.

Vid bestämmande av värdet per kWh i riktvärdeangivelsen ska inte

inverkan på kraftverkets värde av elcertifikat beaktas.

28 §3 Med normalårsproduktion (Wn) avses den vid kraftverket till-

gängliga produktionen i genomsnitt per år under nivååret och de nitton åren

närmast före detta. Om de utbyggnadsförhållanden som gäller vid taxerings-

årets ingång tillkommit efter det tjugoförsta året före taxeringsåret, ska

genomsnittet endast beräknas för de år som de nya förhållandena gällt.

För kraftverk med en produktion av minst 50 miljoner kWh per år gäller

följande. Före beräkningen av genomsnittet ska varje års produktion

divideras med medelvattenföringen under året vid kraftverket, uttryckt i

kubikmeter per sekund, och multipliceras med medelvattenföringen under

åren 1981�2010, uttryckt i kubikmeter per sekund. Medelvattenföringen

under åren 1981�2010 ska i första hand bestämmas med ledning av statistik

från vattenregleringsföretag. Om sådan statistik saknas ska medelvatten-

föringen bestämmas i enlighet med de värden som Sveriges meteorologiska

och hydrologiska institut (SMHI) angett under åren 1981�2010. Mot-

svarande beräkningsmetod får även, efter begäran av fastighetsägaren,

tillämpas för övriga kraftverk.

Normalårsproduktion som inte överstiger 1 000 000 kWh avrundas till

hela 1 000 kWh.

Normalårsproduktion som överstiger 1 000 000 kWh får bestämmas

endast till följande hela antal kWh om normalårsproduktionen överstiger:

1 000 000 kWh men inte 10 000 000 kWh: hela 10 000 kWh,

10 000 000 kWh men inte 100 000 000 kWh: hela 100 000 kWh,

100 000 000 kWh men inte 1 000 000 000 kWh: hela 1 000 000 kWh och

1 000 000 000 kWh och däröver: hela 10 000 000 kWh.

31 §4 Utnyttjandetiden (U) enligt 15 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) ska beaktas genom en utnyttjandefaktor (fu). Utnyttjande-

faktorn anger ett vattenkraftverks utnyttjandemöjligheter genom att ställa de

elpriser som kraftverket kunnat uppnå i relation till de priser som i

genomsnitt gällt för andra vattenkraftverk. Utnyttjandefaktorn för ett

kraftverk bestäms till medeltalet av de fem kvoter som erhålls då de med

produktionen vägda elpriser som kunnat uppnås för vart och ett av nivååret

och de fyra närmast föregående åren divideras med de med produktionen

vägda elpriser som respektive år kunnat uppnås för samtliga vattenkraftverk.

Utnyttjandefaktorn ska anges med tre decimaler.

2

Senaste lydelse 2006:327.

3

Senaste lydelse 2006:327.

4

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

3

Det med produktionen vägda elpriset för ett vattenkraftverk beräknas

genom att verkets nettoproduktion under året, uppdelat per timme,

multipliceras med Nord Pools spotpriser per timme för det aktuella

elområdet där kraftverket ligger. Summan av de erhållna produkterna

divideras med verkets totala nettoproduktion. Om en uppdelad produktion

per timme inte finns tillgänglig för de aktuella åren, får utnyttjandefaktorn

beräknas med ledning av de år som finns tillgängliga, dock lägst tre år.

Det med produktionen vägda elpriset för samtliga vattenkraftverk vars

totala nettoproduktion registreras av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska

kraftnät), uttryckt i kr/kWh, beräknas genom att verkens sammanlagda

nettoproduktion under året, uppdelat per timme enligt den registrering av

produktionen som Svenska kraftnät genomför, multipliceras med Nord

Pools spotpriser per timme för respektive elområde. Summan av de erhållna

produkterna divideras med verkens sammanlagda nettoproduktion under

åren.

Det vägda elpriset uppgår för åren 2013�2016 till följande belopp per

kWh, och för år 2017 utgör följande belopp elpriset som ett ovägt medel-

värde baserat på Nord Pools medelpris för SE1�SE4:

�&r

2013

2014

2015

2016

2017

Pris i öre/kWh

36,3

30,1

21,2

28,9

30,1

För kraftverk med en nettoproduktion mindre än 10 GWh får utnyttjande-

faktorn utan närmare utredning bestämmas till 0,950.

Med nettoproduktion avses den del av produktionen som levererats till

mätpunkt hos nätägare.

32 a §5 Faktorn för storleksinverkan avseende värdet i kr/kWh för mark

och byggnader (fst) ska bestämmas med ledning av kraftverkets normalårs-

produktion (Wn), enligt följande formler.

Om Wn är större än 500 000 000 kWh,

fst = 1,143 �� 71,7 / Wn x 1 000 000 och

om Wn är mindre än eller lika med 500 000 000 kWh,

fst = �� 0,39 x exp (Wn / (�� 34,7 x 1 000 000)) �� 0,265 x exp (Wn / (�� 2 700

x 1 000 000)) �� 0,45 x exp (Wn / (�� 4,5 x 1 000 000)) + 1,22

Faktorn ska anges med tre decimaler och får inte bestämmas till lägre än

0,350 eller högre än 1,092.

5

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

4

32 c §6 Belägenhetsfaktorn ska beakta skillnader i kostnader för inmatning

på stamnätet, vilka utgörs av avgifterna vid inmatningen på stamnätet.

Landet ska indelas i tio belägenhetsklasser och korrektionen för belägenhet

(kb) ska bestämmas till följande belopp:

Klass Område

Korrektionsbelopp i

kr/kWh

1

Lule älv och norr därom

��

0,04

2

Skellefte älv uppströms Bastusels

kraftverk

��

0,60

3

Skellefte älv med undantag av sträckan

uppströms Bastusels kraftverk samt

området norr därom till Lule älv

��

0,03

4

Gide älv och norr därom till Skellefte älv

��

0,01

5

�&ngermanälven med biflöden och norr

därom till Gide älv

��

0,01

6

Indalsälven och norr därom till

�&ngermanälven

+0,04

7

Ljungan och norr därom till Indalsälven

+0,06

8

Ljusnan och norr därom till Ljungan

+0,06

9

Dalälven och norr därom till Ljusnan

+0,20

10

Söder om Dalälven

+0,23

34 §7 Vid bestämmande av riktvärdeangivelse för värmekraftverk ska

värdet av kraftverket anges i kr/kW installerad effekt. Värdet ska avse mark

och byggnader för en nybyggd anläggning. Det ska anges i hela hundratal

kronor.

Vid bestämmande av riktvärdeangivelsen ska en jämkning göras med

hänsyn till lönsamhet enligt 15 kap. 13 § fastighetstaxeringslagen

(1979:1152). Jämkningen ska ske med utgångspunkt i ortspriser för

värmekraftverk eller delar därav och i avkastningsberäkningar med ledning

av genomsnittliga elpriser och nödvändiga kostnader under nivååret och de

fem föregående åren.

Till grund för avkastningsberäkningen för jämkningen ska de elpriser

ligga som noterats vid Nord Pool Spot AS för produkten Elspot, elområden

SE1�SE4, och de genomsnittliga löpande kostnaderna för samma tidsperiod.

Förnyelsekostnader under perioden ska beaktas särskilt. Vid beräkning av

genomsnittligt elpris för den nivågrundande tidsperioden ska det beaktas

vilka priser som erhållits vid leveransen för den under året producerade

kraften. Elpriser och kostnader ska vid avkastningsberäkningen räknas om

till nivåårets penningvärde. Vid en avkastningsberäkning ska förnyelse-

kostnader för kärnkraftverk och skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

från och med nivååret beaktas särskilt med ledning av en normaliserad

kostnad. Dessa belopp räknas om till nivåårets penningvärde.

6

Senaste lydelse 2012:411.

7

Senaste lydelse 2012:91.

2018:1097

background image

SFS

5

Det ska för den i 15 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen angivna värde-

faktorn typ av värmekraftverk finnas fyra klasser. Var och en av kraftverks-

typerna kärnkraftverk, kraftvärmeverk, kondenskraftverk och vindkraftverk

ska utgöra en klass. Med ett värmekraftverks ålder avses det år då

kraftverket kunde tas i bruk. Den installerade effekten avrundas enligt

bestämmelserna i 30 § andra stycket.

34 f §8 Med installerad effekt avses aggregatets märkeffekt.

Riktvärdeangivelsen ska bestämmas med ledning av genomsnittlig

återanskaffningskostnad under nivååret avseende vindkraftverk med olika

effekt.

Riktvärdeangivelsen avser de värmekraftverk som indelats i klassen

vindkraftverk. Vid bestämmande av riktvärdeangivelsen har förutsatts en

fullasttid mellan 2 400 och 2 800 timmar. Med fullasttid avses kvoten mellan

den genomsnittliga årsproduktionen och den installerade effekten. Vid

bestämmande av riktvärdeangivelsen har värdefaktorerna installerad effekt

och belägenhet beaktats. �ven inverkan på värdet av elcertifikat har

beaktats.

34 g §9 Vid bestämmande av riktvärdeangivelsen ska jämkning enligt 34 §

ske med utgångspunkt i en avkastningsberäkning för ett kraftverk med en

installerad effekt av 2 000 kW och en årlig produktion av 5 200 000 kWh.

34 j §10 För kärnkraftverk avses med installerad effekt kraftverkets

bruttoeffekt. Den installerade effekten ska bestämmas till den effekt som

enligt gällande tillstånd får tas ut.

38 §11 Värdet per kubikmeter fast mått brytvärd fyndighet som avses i

12 kap. 8 § andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) får, om det

inte överstiger 20 kronor, bestämmas endast till värde i hela kronor.

Om värdet per kubikmeter överstiger 20 kronor men inte 50 kronor, ska

det bestämmas till värde i hela 5-tal kronor.

�verstiger värdet 50 kronor per kubikmeter, ska det bestämmas till värde

i hela 10-tal kronor.

1 A kap.

1 §12 Sådana överlåtelser som avses i 2 § 8 förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och som

kvarstår efter gallring enligt 2 och 3 §§ tas upp på förteckningar över

representativa överlåtelser. Sådana överlåtelser som gallrats enligt 3 § ska

tas upp på förteckningar över bortgallrade överlåtelser.

Beträffande fastighetsregleringar gäller första stycket endast om mer än

fyra hektar överförts från en fastighet till en annan och bebyggelse saknas

på den överförda marken.

8

Senaste lydelse 2006:327.

9

Senaste lydelse 2012:91.

10

Senaste lydelse 2006:327. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

11

Senaste lydelse 1993:1199. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

12

Senaste lydelse 2015:206.

2018:1097

background image

SFS

6

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2018 och tillämpas första

gången vid 2019 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

2018:1097

background image

SFS

7

Bilaga 113

SV-tabell

TABELL F�R GRUND- OCH MARGINALV�RDEN

Standard-

poäng

Värdeyta kvm

(10)�75

76�130

131�170

171�250

251�(350)

Grundv Margv Grundv Margv Grundv Margv Grundv Margv Grundv Margv

0�2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34�35

36�37

38�40

41�44

45�49

50�54

55�59


13

Senaste lydelse 2017:291.

2018:1097

background image

SFS

8

Bilaga 214

HK-tabeller

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R BOST�DER

H-nivå-

faktor

Värdeårsklass

1929

1930

�

49

1950

�

59

1960

�

69

1970

�

74

1975

�

79

1980

�

84

1985

�

89

1990

�

94

1995

�

99

2000

�

03

2004

�

06

2007

�

09

2010

�

12

2013

�

16

2017

�

0,4�2,5

1,00

2,6�3,9

1,00

4,0�5,25

1,00

5,5�7,0

1,00

7,25�15,0

1,00

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R LOKALER

H-nivå-

faktor

Värdeårsklass

1929

1930

�

49

1950

�

59

1960

�

69

1970

�

77

1978

�

85

1986

�

93

1994

�

99

2000

�

05

2006

�

10

2011

�

13

2014

�

16

2017�

0,4�15,0

1,00

14

Senaste lydelse 2015:206.

2018:1097

background image

SFS

9

Bilaga 2 a15

TOMTV�RDETABELL F�R TOMTMARK TILL HYRESHUS

OCH �GARL�GENHETER

Marknadsvärde

av bebyggd

fastighet med

värdeår 2002

för bostäder,

kr/kvm boarea

Marknadsvärde

för

tomtmark,

kr/kvm

bruttoarea

byggrätt för

bostäder

Taxeringsvärde

för tomtmark,

kr/kvm

bruttoarea

byggrätt för

bostäder

Marknadsvärde

av bebyggd

fastighet med

värdeår 2002 för

lokaler, kr/kvm

lokalarea

Marknadsvärde

för tomtmark,

kr/kvm

bruttoarea

byggrätt för

lokaler

Taxeringsvärde

för tomtmark,

kr/kvm

bruttoarea

byggrätt för

lokaler

15

Senaste lydelse 2015:206.

2018:1097

background image

SFS

10

Bilaga 616

IH-tabeller

RELATIVA HYROR F�R INDUSTRIBYGGNADER, KR/KVM

LOKALAREA

80

Lokaltyp
Värdeår

Standard

�

1979 1980

�

89

1990

�

94

1995

�

99

2000

�

04

2005

�

09

2010

�

14

2015

�

16

2017�

Produktions-

lokaler

Mkt enkel

(1�12 p)

Enkel

(13�19 p)

Normal

(20�26 p)

100

Hög

(27� p)

Industri-

kontor

Enkel

Normal

Hög

Lager m.m.

Mkt enkel

Enkel

Normal

Hög

Mkt hög

16

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

11

85

Lokaltyp

Värdeår

Standard

�

1979 1980

�

89

1990

�

94

1995

�

99

2000

�

04

2005

�

09

2010

�

14

2015

�

16

2017�

Produktions-

lokaler

Mkt enkel

(1�12 p)

Enkel

(13�19 p)

Normal

(20�26 p)

100

Hög

(27� p)

Industri-

kontor

Enkel

Normal

Hög

Lager m.m.

Mkt enkel

Enkel

Normal

Hög

Mkt hög

2018:1097

background image

SFS

12

90

Lokaltyp

Värdeår

Standard

�

1979 1980

�

89

1990

�

94

1995

�

99

2000

�

04

2005

�

09

2010

�

14

2015

�

16

2017�

Produktions-

lokaler

Mkt enkel

(1�12 p)

Enkel

(13�19 p)

Normal

(20�26 p)

100

Hög

(27� p)

Industri-

kontor

Enkel

Normal

Hög

Lager m.m.

Mkt enkel

Enkel

Normal

Hög

Mkt hög


2018:1097

background image

SFS

13

Bilaga 717

IK-tabell

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R

INDUSTRIBYGGNADER V�RDERADE MED LEDNING AV EN

AVKASTNINGSBER�KNING

I-nivå-

faktor

�&terstående

ekonomisk

livslängd

< 10 år

�&terstående ekonomisk livslängd �0� 10 år, värdeår

1929

�

59

1960

�

69

1970

�

77

1978

�

85

1986

�

93

1994

�

99

2000

�

05

2006

�

10

2011

�

16

2017�

�13,5

1,00

14,0�

1,00

17

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

14

Bilaga 7 a18

TOMTV�RDETABELL F�R TOMTMARK TILL

INDUSTRIBYGGNADER

Marknadsvärde för produktionslokaler av normal

standard med värdeår 2002 vid normal exploateringsgrad,

kr/kvm lokalarea

Taxeringsvärde för tomtmark, kr/kvm tomtareal

18

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

15

Bilaga 819

IN-tabeller

NEDR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER

V�RDERADE MED LEDNING AV EN

PRODUKTIONSKOSTNADSBER�KNING,

BYGGNADSKATEGORI 1

�&terstående

ekonomisk livslängd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929�2024

�0� 5 år

1929�1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017�2024

19

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

16

NEDR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER

V�RDERADE MED LEDNING AV EN

PRODUKTIONSKOSTNADSBER�KNING,

BYGGNADSKATEGORI 2�4

�&terstående

ekonomisk livslängd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929�2024

�0� 5 år

1929�1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017�2024

2018:1097

background image

SFS

17

NEDR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER

V�RDERADE MED LEDNING AV EN

PRODUKTIONSKOSTNADSBER�KNING,

BYGGNADSKATEGORI 5

�&terstående

ekonomisk livslängd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929�2024

�0� 5 år

1929�1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017�2024

2018:1097

background image

SFS

18

NEDR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER

V�RDERADE MED LEDNING AV EN

PRODUKTIONSKOSTNADSBER�KNING,

BYGGNADSKATEGORI 6

�&terstående

ekonomisk livslängd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929�2024

�0� 5 år

1929�1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017�2024

2018:1097

background image

SFS

19

NEDR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER

V�RDERADE MED LEDNING AV EN

PRODUKTIONSKOSTNADSBER�KNING,

BYGGNADSKATEGORI 7

�&terstående

ekonomisk livslängd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929�2024

�0� 5 år

1929�1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017�2024

2018:1097

background image

SFS

20

NEDR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER

V�RDERADE MED LEDNING AV EN

PRODUKTIONSKOSTNADSBER�KNING,

BYGGNADSKATEGORI 8

�&terstående

ekonomisk livslängd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929�2024

�0� 5 år

1929�1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017�2024

2018:1097

background image

SFS

21

NEDR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER

V�RDERADE MED LEDNING AV EN

PRODUKTIONSKOSTNADSBER�KNING,

BYGGNADSKATEGORI 9

�&terstående

ekonomisk livslängd

Värdeår

Ortstyp 1

Ortstyp 2

Ortstyp 3

< 5 år

1929�2024

�0� 5 år

1929�1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017�2024

2018:1097

background image

SFS

22

Bilaga 920

KN-tabell

NEDSKRIVNINGSFAKTORER F�R K�RNKRAFTVERK

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

2017�2024

1,00

1994

2016

1993

2015

1992

2014

1991

2013

1990

2012

1989

2011

1988

2010

1987

2009

1986

2008

1985

2007

1984

2006

1983

2005

1982

2004

1981

2003

1980

2002

1979

2001

1978

2000

1977

1999

1976

1998

1975

1997

1974

1996

1973

1995

1972*

* Värdeåret för den äldsta av de befintliga anläggningarna.

20

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

23

Bilaga 9 b21

Nö-tabell

NEDSKRIVNINGSFAKTORER F�R KRAFTV�RMEVERK

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

2017�2024

1,00

2003

2016

2002

2015

2001

2014

2000

2013

1999

2012

1998

2011

1997

2010

1996

2009

1995

2008

1994

2007

1993

2006

1992

2005

Före 1992

2004

21

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

24

Bilaga 9 c22

Nvi-tabell

NEDSKRIVNINGSFAKTORER F�R VINDKRAFTVERK

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

Värdeår

Nedskrivningsfaktor

2017�2024

1,00

2006

2016

2005

2015

2004

2014

2003

2013

2002

2012

2001

2011

2000

2010

1999

2009

1998

2008

1997

2007

Före 1997

22

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097

background image

SFS

25

Bilaga 1023

IO-tabell

OMR�KNINGSFAKTORER F�R INDUSTRIBYGGNADER,

V�RMEKRAFTVERK OCH �VRIGA BYGGNADER (F�R

OMR�KNING AV FAKTISKA BYGGKOSTNADER TILL 2017

�&RS NIV�&)

Byggnadsår

Omräkningsfaktor

Byggnadsår

Omräkningsfaktor

1929�

1998

1930�1939

1999

1940�1944

2000

1945�1949

2001

1950�1954

2002

1955�1959

2003

1960�1964

2004

1965�1969

2005

1970�1973

2006

1974�1976

2007

1977�1979

2008

1980�1981

2009

1982�1983

2010

1984

2011

1985

2012

1986

2013

1987

2014

1988

2015

1989

2016

1990

2017

1,00

1991

2018

1992

2019

1993

2020

1994

2021

1995

2022

1996

2023

1997

2024

23

Senaste lydelse 2012:411.

2018:1097