SFS 2018:1099 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

SFS2018-1099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §,

dels att den nya 17 e § och 26 k, 45, 46, 48, 49, 49 a och 52 f §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 17�17 d och 17 f §§, av

följande lydelse.

17 § En person med syn- eller annan läsnedsättning som på grund av detta

inte kan ta del av ett offentliggjort verk i form av en bok eller annan skrift,

notation eller tillhörande illustration i väsentligen samma utsträckning som

en person utan en sådan nedsättning får framställa exemplar av verket i ett

för honom eller henne tillgängligt format. Detsamma gäller en fysisk person

som handlar på den personens vägnar.

Första stycket ger endast rätt att framställa exemplar av verk som per-

sonen med syn- eller annan läsnedsättning lovligen har tillgång till och för

hans eller hennes egen användning.

Med en person med syn- eller annan läsnedsättning avses

1. en person med blindhet,

2. en person med en synnedsättning som inte kan förbättras så att syn-

förmågan blir väsentligen likvärdig med synförmågan hos en person som

inte har en sådan nedsättning,

3. en person som har perceptions- eller lässvårigheter, eller

4. en person som på grund av en fysisk funktionsnedsättning inte kan hålla

eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som

normalt sett krävs för att kunna läsa.

17 a § Ett behörigt organ får under motsvarande förutsättningar som anges

i 17 § framställa sådana exemplar som avses i den paragrafen. Det får även

överföra och sprida sådana exemplar till personer med syn- eller annan läs-

nedsättning som avses i den paragrafen och som är bosatta i Sverige eller i

en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till

1

Prop. 2017/18:241, bet. 2017/18:NU21, rskr. 2017/18:362.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 av den 13 september 2017 om viss

tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående

rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och

om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och

närstående rättigheter i informationssamhället, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1099

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

andra behöriga organ i Sverige och till organ i en annan stat inom EES som

i den staten är behöriga organ.

Första stycket ger endast rätt att framställa exemplar av verk som det

behöriga organet lovligen har tillgång till. Framställningen, överföringen

och spridningen får ske endast till en person med syn- eller annan läsned-

sättning för hans eller hennes egen användning och får inte ske i förvärvs-

syfte.

Med ett behörigt organ i Sverige avses

1. en myndighet som har i uppgift att tillhandahålla utbildning, anpassad

läsning eller tillgång till information för personer med syn- eller annan läs-

nedsättning,

2. en organisation som utan vinstsyfte tillhandahåller sådana tjänster som

avses i 1 om organisationen tillhandahåller tjänsterna med stöd av lag eller

annan författning eller får bidrag från det allmänna för att tillhandahålla

tjänsterna, eller

3. en icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller sådana tjänster

som avses i 1 som en av sina huvudsakliga uppgifter eller institutionella

skyldigheter eller som en del av sitt uppdrag i allmänhetens intresse.

17 b § Avtalsvillkor som inskränker rätten att använda verk enligt 17 eller

17 a § är ogiltiga.

17 c § När ett behörigt organ som är etablerat i Sverige överför eller

sprider exemplar med stöd av 17 a § till personer med syn- eller annan läs-

nedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av

verket, har upphovsmannen rätt till ersättning.

17 d § De myndigheter och organisationer som avses i 17 a § tredje

stycket 1 och 2 ska anses erkända att tillhandahålla utbildning, anpassad läs-

ning eller tillgång till information för personer med syn- eller annan läsned-

sättning vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/1563 av den 13 september 2017 om gränsöverskridande utbyte

mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa

verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter

till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsätt-

ning, i den ursprungliga lydelsen.

17 e §3 Var och en får i andra fall än som avses i 17 och 17 a §§ och på

annat sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offent-

liggjorda litterära och musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av

bildkonst, som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna ta

del av verken. Exemplaren får också spridas till dessa personer.

Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för per-

soner med funktionsnedsättning får i andra fall än som avses i 17 och 17 a §§

även

1. överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer

med funktionsnedsättning som behöver exemplaren för att kunna ta del av

verken,

2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda

litterära verk som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna

ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa

personer, och

3

Senaste lydelse av tidigare 17 § 2017:323.

SFS 2018:1099

background image

3

3. framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller

television och av filmverk som personer som är döva eller har en hörsel-

nedsättning behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra

exemplar av verken till dessa personer.

Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till

allmänheten av exemplar med stöd av denna paragraf får inte ske i förvärvs-

syfte. Exemplaren får inte heller användas för andra ändamål än som avses

i paragrafen.

När bibliotek och organisationer med stöd av denna paragraf sprider

exemplar eller överför exemplar av verk till personer med funktions-

nedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av

verket, har upphovsmannen rätt till ersättning. Detsamma gäller om någon

med stöd av första stycket andra meningen överlåter fler än några få

exemplar till personer med funktionsnedsättning.

17 f § Regeringen får meddela föreskrifter om information som ska

lämnas och om krav på dokumentation när behöriga organ samt bibliotek

och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med

funktionsnedsättning framställer, överför eller sprider exemplar enligt 17 a

eller 17 e § samt om uppgifter som sådana exemplar ska förses med.

Regeringen får även meddela föreskrifter om rutiner som ett behörigt

organ som är etablerat i Sverige ska följa och information som det ska lämna

när det framställer, överför eller sprider exemplar med stöd av 17 a § till

personer med syn- eller annan läsnedsättning i en annan stat inom EES eller

till organ i en annan stat inom EES som i den staten är behöriga organ.

26 k §4 När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller

till landet inför anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och

som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk,

har upphovsmän till skyddade verk som därefter har sänts ut i ljudradio eller

television eller som har getts ut på anordningar genom vilka de kan återges

rätt till ersättning av näringsidkaren.

Upphovsmännen har dock inte rätt till ersättning, om de tillverkade eller

införda anordningarna ska

1. användas till annat än framställning av exemplar av verk för privat

bruk,

2. föras ut ur landet, eller

3. användas till framställning av exemplar av verk till personer med funk-

tionsnedsättning.

45 §5 En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i

denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt

eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att

1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en annan

anordning, genom vilken det kan återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet, och

3. göra framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmän-

heten.

De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller till utgången av

femtionde året efter det år då framförandet gjordes. Om upptagningen har

4

Senaste lydelse 2005:359.

5

Senaste lydelse 2014:884.

SFS 2018:1099

background image

4

getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, gäller rättig-

heterna i stället till utgången av det femtionde eller, för ljudupptagningar,

sjuttionde året efter det år då upptagningen först gavs ut eller offentlig-

gjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 6�9, 11�12 och 16 §§,

16 a § tredje stycket, 17�17 c, 17 e, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m och

27�29 §§, 39 § första meningen samt i 41�42 h §§ ska tillämpas i fråga om

framföranden som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den ut-

övande konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten

1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

46 §6 En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med

de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga

över sin upptagning genom att

1. framställa exemplar av upptagningen, och

2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.

De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har

förflutit efter det år då upptagningen gjordes. Om en ljudupptagning ges ut

inom denna tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det sjuttionde

året efter det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om ljud-

upptagningen inte ges ut under nämnda tid men offentliggörs under samma

tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det sjuttionde året efter det

år då ljudupptagningen först offentliggjordes. Hävs ett avtal enligt 45 d §,

gäller dock inte längre rättigheterna. Om en upptagning av rörliga bilder har

getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller

rättigheterna enligt första stycket till dess femtio år har förflutit efter det år

då upptagningen av rörliga bilder först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

11 a, 12 och 16 §§, 16 a § tredje stycket, 17�17 c, 17 e, 21, 22, 25�26 b,

26 e, 26 k�26 m och 42 a�42 h §§ ska tillämpas i fråga om upptagningar

som avses i denna paragraf. I fråga om ljudupptagningar ska dessutom det

som gäller för filmverk enligt 16 a och 16 b §§ samt 16 c § första, andra och

fjärde�sjätte styckena tillämpas.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med fram-

ställarens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten

1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

48 §7 Ett radio- eller tv-företag har, med de inskränkningar som föreskrivs

i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över en ljudradio- eller tele-

visionsutsändning genom att

6

Senaste lydelse 2014:884.

7

Senaste lydelse 2014:884.

SFS 2018:1099

background image

5

1. ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,

3. sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till allmänheten,

4. tillåta återutsändning eller en återgivning för allmänheten på platser där

allmänheten har tillträde mot inträdesavgift, eller

5. tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden eller trådlös

väg överförs till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till

upptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

De rättigheter som avses i första stycket 2, 3 och 5 gäller till utgången av

femtionde året efter det år då utsändningen ägde rum.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6�9 §§, 11 § andra stycket, 11 a, 12

och 16 §§, 16 a § tredje stycket, 17�17 c, 17 e, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 42 a,

42 b, 42 d, 42 g och 42 h §§ ska tillämpas i fråga om ljudradio- och tele-

visionsutsändningar som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med företagets

samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får

exemplaret spridas vidare.

Om ett radio- eller tv-företag har krav på ersättning för en sådan vidare-

sändning som avses i 42 f § och som har skett med företagets samtycke, ska

företaget framställa sitt krav samtidigt med de krav som avses i 42 a § tredje

stycket.

49 §8 Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt

arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är

resultatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa

exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det

år då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten

inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år

har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

12 § första, andra och fjärde styckena, 14 och 16 §§, 16 a § tredje stycket,

17�17 c, 17 e, 18�22, 25�26 b och 26 e §§, 26 g § femte och sjätte styckena

samt i 42 a�42 h §§ ska tillämpas på arbeten som avses i denna paragraf. �r

ett sådant arbete eller en del av det föremål för upphovsrätt, får denna rätt

också göras gällande.

Ett avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till

ett offentliggjort arbete är ogiltigt.

49 a §9 Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att

framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten.

Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och

oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett

förfarande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det

år då bilden framställdes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 7�9, 11 och 11 a §§, 12 §

första och fjärde styckena, 16 §, 16 a § tredje stycket, 17�17 c, 17 e, 18�21

och 23 §§, 24 § första stycket, 25�26 b, 26 e, 26 k�28, 31�38, 41�42 h och

8

Senaste lydelse 2014:884.

9

Senaste lydelse 2014:884.

SFS 2018:1099

background image

6

50�52 §§ ska tillämpas på bilder som avses i denna paragraf. �r en sådan

bild föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande.

52 f §10 Den som på grund av bestämmelserna i 16, 17, 17 a, 17 e, 26, 26 a

eller 26 e § får utnyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk har rätt att använda

ett exemplar av ett verk som denne lovligen har tillgång till på sätt som anges

i aktuell bestämmelse även om exemplaret skyddas av en teknisk åtgärd.

Om en teknisk åtgärd hindrar sådan användning, får en domstol på

yrkande av en berättigad användare förelägga upphovsmannen eller dennes

rättsinnehavare vid vite att möjliggöra för användaren att utnyttja verket på

sätt som anges i aktuell bestämmelse.

I fråga om verk som har gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med

överenskomna avtalsvillkor på ett sätt som gör att enskilda kan få tillgång

till verket genom överföring från en plats och vid en tidpunkt som de själva

har valt gäller första och andra styckena endast sådan användning som sker

med stöd av 17 eller 17 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 11 oktober 2018.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för åtgärder som har vidtagits

eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

10

Senaste lydelse 2005:359.

SFS 2018:1099