SFS 2018:1201 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

32 kap.
3 §
2 Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga för-

hållanden som har inhämtats genom kamerabevakning som avses i kamera-

bevakningslagen (2018:1200), om det inte står klart att uppgiften kan röjas

utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller

någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift som har inhämtats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391.

2

Senaste lydelse 2013:461.

SFS 2018:1201

Publicerad

den 27 juni 2018