SFS 2018:1202 Brottsdataförordning

SFS2018-1202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Brottsdataförordning
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver1 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §
I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan

behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

2 § Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och

tillämpningsområde som i brottsdatalagen (2018:1177).

2 kap. Behandling av personuppgifter
1 §
Om det visar sig att sådana personuppgifter som anges i 2 kap. 15 §

första stycket eller 16 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) har

lämnats ut, ska mottagaren omedelbart underrättas om det. Om sådana

personuppgifter har gjorts tillgängliga ska, så långt det är möjligt, även den

som har tagit del av personuppgifterna omedelbart underrättas.

2 § Den personuppgiftsansvarige ska se till att det finns rutiner för

1. att säkerställa att de som behandlar personuppgifter respekterar tids-

fristerna för när personuppgifter inte längre får behandlas, och

2. årlig översyn av behovet av att lagra personuppgifter.

3 § Den som lämnar ut personuppgifter ska underrätta mottagaren om

sådana särskilda villkor för behandlingen som har ställts upp med stöd av en

bindande EU-rättsakt, en lag eller en förordning.

3 kap. Personuppgiftsansvarigas skyldigheter
Tekniska och organisatoriska åtgärder
1 §
De tekniska och organisatoriska åtgärder som den personuppgifts-

ansvarige ska vidta enligt 3 kap. 2 och 3 §§ brottsdatalagen (2018:1177) ska

vara rimliga med hänsyn till behandlingens art, omfattning, sammanhang

och ändamål och de särskilda riskerna med behandlingen. När den person-

uppgiftsansvarige vidtar åtgärder enligt 3 kap. 3 § samma lag ska även de

tekniska möjligheterna och kostnaderna för åtgärderna beaktas.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för

fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder,

och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, i

den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1202

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

2

SFS

Dokumentationsskyldighet
Interna strategier
2 § De tekniska och organisatoriska åtgärder som avses i 3 kap. 2 § brotts-

datalagen (2018:1117) ska innefatta antagande och dokumentation av interna

strategier för dataskydd, om det inte är uppenbart obehövligt med hänsyn till

verksamhetens begränsade omfattning.

Förteckning över behandlingar
3 § Den personuppgiftsansvarige ska föra en förteckning över de

kategorier av behandlingar av personuppgifter som denne ansvarar för.

Förteckningen ska innehålla namnet på och kontaktuppgifter till den person-

uppgiftsansvarige, gemensamt personuppgiftsansvariga och dataskydds-

ombud. Förteckningen ska dessutom, för varje kategori av behandling,

innehålla följande uppgifter:

1. den rättsliga grunden för behandlingen,

2. ändamålen med behandlingen,

3. de kategorier av tjänstemän som har tillgång till de personuppgifter som

behandlas,

4. de kategorier av mottagare som uppgifterna kan komma att lämnas ut

till, även i tredjeland eller internationella organisationer,

5. de kategorier av registrerade som berörs av behandlingen,

6. de kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas,

7. samlingar av överföringar av personuppgifter till tredjeland eller

internationella organisationer,

8. användning av profilering,

9. om det är möjligt, tidsfrister för hur länge kategorierna av person-

uppgifter får behandlas, och

10. om det är möjligt, en allmän beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder

som har vidtagits.

Loggning
4 § Skyldigheten att föra loggar i automatiserade behandlingssystem

enligt 3 kap. 5 § brottsdatalagen (2018:1177) ska omfatta behandlingar som

innebär insamling, ändring, läsning, utlämning, överföring till tredjeland

eller internationella organisationer, sammanföring och radering av person-

uppgifter. Loggarna över läsning och utlämning ska visa datum och tidpunkt

för behandlingen och, så långt det är möjligt, vem som har läst eller lämnat

ut personuppgifterna och vem som har fått ta del av personuppgifterna.

Tillgången til personuppgifter
5 §
Vid tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska,

utöver behovet av uppgifterna, utbildning och erfarenhet särskilt beaktas.

6 § I en behörig myndighet ska det finnas rutiner för tilldelning,

förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för

åtkomst till personuppgifter.

7 § Tillgången till uppgifter om tidigare brottsmisstankar ska särskilt

begränsas.

2018:1202

background image

3

SFS

Konsekvensbedömning och förhandssamråd
8 §
Konsekvensbedömningar som avses i 3 kap. 7 § första stycket brotts-

datalagen (2018:1177) ska dokumenteras och innehålla följande uppgifter:

1. en allmän beskrivning av den planerade behandlingen,

2. en bedömning av riskerna för intrång i registrerades personliga

integritet,

3. vilka åtgärder som planeras för att hantera riskerna,

4. åtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet av personuppgifterna,

och

5. rutiner för att visa att tillämpliga dataskyddsregler följs.

9 § Vid förhandssamråd enligt 3 kap. 7 § andra stycket brottsdatalagen

(2018:1177) ska den personuppgiftsansvarige lämna in konsekvens-

bedömningen till tillsynsmyndigheten och tillhandahålla den övriga

information som begärs av myndigheten.

Vid bedömningen av om typen av behandling innebär en sådan risk för

intrång i registrerades personliga integritet att förhandssamråd ska äga rum

ska ny teknik, nya rutiner eller nya förfaranden särskilt beaktas.

Anmälan av överträdelser
10 §
Den personuppgiftsansvarige ska ha interna rutiner för anmälan av

överträdelser av bestämmelser om personuppgiftsbehandling som garanterar

att anmälarens identitet skyddas.

Säkerheten vid behandling av personuppgifter
Säkerhetsåtgärder
11 § Säkerhetsåtgärder enligt 3 kap. 8 § brottsdatalagen (2018:1177) ska

åstadkomma en skyddsnivå som är lämplig med hänsyn till

1. de tekniska möjligheterna,

2. kostnaderna för åtgärderna,

3. behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål,

4. de särskilda riskerna med behandlingen,

5. om känsliga personuppgifter behandlas, och

6. hur integritetskänsliga övriga personuppgifter som behandlas är.

Personuppgiftsincidenter
12 § En anmälan enligt 3 kap. 9 § första stycket brottsdatalagen

(2018:1177) ska innehålla följande information:

1. en beskrivning av personuppgiftsincidenten och när den inträffade,

2. om det är möjligt, kategorier av registrerade och det uppskattade antalet

registrerade som berörs samt kategorier av personuppgiftsposter och det

uppskattade antalet poster som berörs,

3. sannolika konsekvenser av incidenten,

4. vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av

incidenten,

5. genomförda eller planerade underrättelser till registrerade, och

6. namnet på och kontaktuppgifter till dataskyddsombud eller annan

lämplig kontaktpunkt.

All information enligt första stycket ska lämnas samtidigt om det är

möjligt.

2018:1202

background image

4

SFS

Om anmälan görs senare än 72 timmar efter det att personuppgifts-

incidenten blev känd för den personuppgiftsansvarige, ska förseningen

förklaras.

13 § En underrättelse enligt 3 kap. 10 § första stycket brottsdatalagen

(2018:1177) ska innehålla följande uppgifter:

1. en beskrivning av personuppgiftsincidenten och när den inträffade,

2. bedömda konsekvenser för den registrerade,

3. vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av

personuppgiftsincidenten,

4. åtgärder som den registrerade kan vidta för att begränsa skadan, och

5. kontaktuppgifter till dataskyddsombud eller annan lämplig kontakt-

punkt.

14 § Den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla personupp-

giftsincidenter. Av dokumentationen ska omständigheterna kring incidenten

framgå tillsammans med dess effekter och de åtgärder som vidtagits med

anledning av den.

15 § Om en personuppgiftsincident som enligt 3 kap. 9 § brottsdatalagen

(2018:1177) ska anmälas till tillsynsmyndigheten rör personuppgifter som

kommer från eller har lämnats till en behörig myndighet i en annan

medlemsstat, ska sådan information som anges i 12 § första stycket utan

onödigt dröjsmål lämnas till den myndigheten.

Dataskyddsombud
16 §
Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att dataskyddsombud

ges möjlighet att delta i de frågor som rör skyddet av personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige ska se till att dataskyddsombud kan utföra

de uppgifter som anges i 3 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) genom att

tillhandahålla nödvändiga resurser, ge tillgång till dokumentation om

behandling av personuppgifter och vid behov medge åtkomst till person-

uppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska också se till att

dataskyddsombud har den sakkunskap som krävs och att de ges möjlighet

att upprätthålla denna.

Personuppgiftsbiträden
Avtalets eller överenskommelsens innehåll
17 § Ett avtal eller en annan överenskommelse enligt 3 kap. 16 § andra

stycket brottsdatalagen (2018:1177) ska ange vad behandlingen av person-

uppgifter ska avse, hur länge behandlingen ska pågå, dess art och ändamål,

typen av personuppgifter, kategorier av registrerade och den personuppgifts-

ansvariges skyldigheter och rättigheter. I avtalet eller överenskommelsen

ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet ska

1. behandla personuppgifter bara enligt instruktioner från den person-

uppgiftsansvarige,

2. säkerställa att personer som har tillstånd att behandla personuppgifter

antingen har förbundit sig att iaktta regler om tystnadsplikt eller omfattas av

lagstadgad tystnadsplikt,

3. hjälpa den personuppgiftsansvarige att säkerställa att bestämmelserna

om registrerades rättigheter följs,

2018:1202

background image

5

SFS

4. radera eller återlämna alla personuppgifter till den personuppgifts-

ansvarige när uppdraget har slutförts och, om inte annat följer av lag eller

förordning, radera befintliga kopior,

5. ge den personuppgiftsansvarige tillgång till den information som krävs

för att visa att det som sägs i denna paragraf, 18 § och 3 kap. 16�18 §§

brottsdatalagen följs, och

6. respektera de villkor som framgår av denna paragraf, 18 § och 3 kap.

17 § brottsdatalagen när ett annat personuppgiftsbiträde anlitas.

Underbiträden
18 § Om den personuppgiftsansvarige har lämnat ett generellt tillstånd

enligt 3 kap. 17 § brottsdatalagen (2018:1177), ska personuppgiftsbiträdet

informera den personuppgiftsansvarige innan nya personuppgiftsbiträden

anlitas.

Förteckning över behandlingar
19 § Varje personuppgiftsbiträde ska föra en förteckning över kategorier

av behandlingar av personuppgifter som utförs för en personuppgifts-

ansvarigs räkning. Förteckningen ska innehålla namnet på och kontakt-

uppgifter till personuppgiftsbiträdet och dessutom, för varje kategori av

behandling, följande uppgifter:

1. namnet på och kontaktuppgifter till eventuella underbiträden,

2. namnet på och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige som

personuppgiftsbiträdet agerar för,

3. vilka uppgifter som har överförts och till vem, om överföringar av

personuppgifter har gjorts till ett tredjeland eller en internationell

organisation, och

4. om det är möjligt, en allmän beskrivning av de säkerhetsåtgärder som

har vidtagits.

Underrättelseskyldighet
20 § Ett personuppgiftsbiträde ska utan onödigt dröjsmål underrätta den

personuppgiftsansvarige om en personuppgiftsincident.

�vriga skyldigheter
21 § Det som sägs om den personuppgiftsansvariges skyldigheter i 4 och

11 §§ gäller även för personuppgiftsbiträden.

Gemensamt personuppgiftsansvariga
22 §
Gemensamt personuppgiftsansvariga ska i en skriftlig överens-

kommelse reglera sina respektive förpliktelser i egenskap av person-

uppgiftsansvarig. I överenskommelsen ska det särskilt regleras

1. hur ansvaret för enskildas rättigheter ska utövas och vars och ens

skyldighet att tillhandahålla information enligt 4 kap. 1 och 2 §§ brotts-

datalagen (2018:1177), och

2. vem som ska vara kontaktpunkt för registrerade.

En sådan överenskommelse som anges i första stycket får inte innebära

att de personuppgiftsansvarigas författningsenliga skyldigheter inte fullgörs.

Bemyndiganden
23 §
Tillsynsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

2018:1202

background image

6

SFS

1. sådana åtgärder som avses i 3 kap. 2�4 och 8 §§ brottsdatalagen

(2018:1177),

2. krav och rutiner för loggning enligt 3 kap. 5 § brottsdatalagen,

3. vilka typer av behandlingar som ska omfattas av förhandssamråd enligt

3 kap. 7 § andra stycket brottsdatalagen, och

4. anmälan och underrättelse om personuppgiftsincidenter.

4 kap. Enskildas rättigheter
Krav på utformningen av information
1 §
Information enligt 3 kap. 10 § första stycket och 4 kap. 1�4 §§

brottsdatalagen (2018:1177) ska vara lättillgänglig och lättbegriplig och

lämnas i lämplig form. Detsamma gäller information enligt 3�7 §§, 3 kap.

13 § och 5 kap. 2 § denna förordning.

Enskilds begäran
2 §
En begäran enligt 4 kap. 3, 4, 9 eller 10 § brottsdatalagen (2018:1177)

ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige.

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att begäran görs av en

behörig person.

Beslut
3 §
Beslut enligt 4 kap. 5, 7, 9 och 10 §§ och 12 § andra stycket brotts-

datalagen (2018:1177) ska vara skriftliga. Beslut som går den registrerade

emot ska motiveras.

Av 4 kap. 5 § andra och tredje styckena brottsdatalagen framgår att skälen

för vissa beslut inte behöver lämnas ut.

Underrättelser
Underrättelser till enskilda
4 § Sökanden ska utan onödigt dröjsmål underrättas om beslut enligt

4 kap. 5 § första eller tredje stycket brottsdatalagen (2018:1177) i fråga om

information enligt 4 kap. 3 § samma lag. Sökanden ska i sådana fall också

underrättas om möjligheterna att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

och begära kontroll enligt 5 kap. 3 § brottsdatalagen. Någon underrättelse

behöver inte lämnas om det skulle skada det intresse som föranleder att

information inte lämnas.

5 § Sökanden ska underrättas om beslut enligt 4 kap. 7 § första stycket

eller 12 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177).

6 § Den registrerade ska underrättas om beslut enligt 4 kap. 9 eller 10 §

brottsdatalagen (2018:1177) och om möjligheten att lämna in klagomål till

tillsynsmyndigheten. Om den personuppgiftsansvarige med stöd av 4 kap.

5 § andra eller tredje stycket brottsdatalagen inte har lämnat ut skälen för

beslutet, ska den registrerade också underrättas om möjligheten att begära

kontroll enligt 5 kap. 3 § brottsdatalagen.

7 § Den registrerade ska underrättas innan en begränsning enligt 4 kap. 9 §

andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) upphör.

2018:1202

background image

7

SFS

Underrättelser till andra
8 § Den myndighet från vilken personuppgifter kommer ska underrättas

om beslut enligt 4 kap. 9 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177).

Den som har tagit emot personuppgifter ska underrättas om beslut enligt

4 kap. 9 eller 10 § brottsdatalagen.

5 kap. Tillsyn
Kontroll genom tillsynsmyndigheten
1 §
En begäran enligt 5 kap. 3 § brottsdatalagen (2018:1177) ska göras

skriftligen och ange behörig myndighet och mål, ärende, förteckning eller

verksamhetsområde som begäran om kontroll gäller.

Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att begäran görs av en behörig

person.

2 § Tillsynsmyndigheten ska skriftligen underrätta den sökande om att

kontroll enligt 5 kap. 3 § brottsdatalagen (2018:1177) har utförts.

Beslut att vägra utföra kontroll ska vara skriftliga och motiveras.

Förhandssamråd
3 §
Om tillsynsmyndigheten anser att en sådan planerad behandling som

avses i 3 kap. 7 § brottsdatalagen (2018:1177) kan komma att stå i strid med

lag eller annan författning, ska myndigheten senast sex veckor efter det att

begäran om samråd togs emot skriftligen lämna råd enligt 5 kap. 6 § första

stycket samma lag. Om det finns särskilda skäl, får tiden förlängas med en

månad. Tillsynsmyndigheten ska inom en månad från det att begäran om

samråd togs emot informera om förlängningen och om orsakerna till den.

Samarbete med utländska tillsynsmyndigheter
Utländsk begäran om bistånd
4 § En begäran om bistånd från en tillsynsmyndighet i en annan medlems-

stat ska besvaras så snabbt som möjligt och senast en månad efter det att

begäran togs emot. Den som begärt bistånd ska underrättas om hand-

läggningen och om resultatet av begäran.

5 § Om bistånd till en tillsynsmyndighet i en annan stat vägras, ska den

som begärt biståndet underrättas. I underrättelsen ska skälen för vägran

anges.

Svensk begäran om bistånd av en annan medlemsstat
6 § Tillsynsmyndigheten får begära bistånd av en tillsynsmyndighet i en

annan medlemsstat med sådana åtgärder som myndigheten får vidta när den

utövar tillsyn.

7 § En begäran om bistånd ska innehålla all information som behövs för

att tillsynsmyndigheten i den andra medlemsstaten ska kunna besvara

begäran. Syftet med och skälen för åtgärden ska anges.

Internationella överenskommelser
8 § Tillsynsmyndigheten får, trots det som sägs i 9 §, ingå överens-

kommelser med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater om avgifter för

internationellt bistånd.

2018:1202

background image

8

SFS

Avgiftsfrihet
9 §
Tillsynsmyndigheten ska utföra sina tillsynsuppgifter avgiftsfritt, om

inte något annat bestäms.

6 kap. Administrativa sanktionsavgifter
1 §
Sanktionsavgifter ska betalas till Kammarkollegiet.

2 § En beslutad sanktionsavgift faller bort till den del beslutet om avgiften

inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

3 § Om betalningsansvaret har upphävts genom ett beslut som fått laga

kraft, ska sanktionsavgiften betalas tillbaka. För en sanktionsavgift som

betalas tillbaka betalas även ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden

från den dag då avgiften betalades till och med den dag den betalas tillbaka.

7 kap. �verföring av personuppgifter till tredjeland och

internationella organisationer
1 §
Den som har överfört personuppgifter till ett tredjeland eller en

internationell organisation utan ett förhandsmedgivande enligt 8 kap. 2 §

andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) ska utan dröjsmål informera den

medlemsstat som lämnat uppgifterna till en svensk myndighet om över-

föringen.

2 § Om en svensk myndighet har överfört personuppgifter enligt 8 kap.

8 § brottsdatalagen (2018:1177), ska myndigheten utan onödigt dröjsmål

informera behörig myndighet i det tredjelandet om överföringen. Det som

nu har sagts gäller inte om det skulle vara ineffektivt eller olämpligt att

informera om överföringen.

3 § �verföringar av personuppgifter enligt 8 kap. 4 § 2 och 5 § brotts-

datalagen (2018:1177) ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det

framgå vilka personuppgifter som överförts, datum och tidpunkt för

överföringen, ändamålet med och grunden för överföringen och till vilken

myndighet som personuppgifterna överfördes.

På begäran ska dokumentationen göras tillgänglig för tillsyns-

myndigheten.

4 § Den personuppgiftsansvarige ska informera tillsynsmyndigheten om

samlingar av överföringar som görs enligt 8 kap. 4 § 2 brottsdatalagen

(2018:1177).

5 § �verföringar av personuppgifter enligt 8 kap. 8 § brottsdatalagen

(2018:1177) ska dokumenteras. Den personuppgiftsansvarige ska informera

tillsynsmyndigheten om sådana överföringar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:343) med vissa

bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straff-

rättsligt samarbete inom Europeiska unionen.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § om loggning tillämpas från och med den

6 maj 2023 i fråga om automatiserade behandlingssystem som inrättats före

den 6 maj 2016.

2018:1202

background image

9

SFS

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

2018:1202