SFS 2018:1203 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

SFS2018-1203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning

av skadeståndsanspråk mot staten
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning

av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §1 Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,

2 kap. 1 § eller 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att

meddela beslut,

23 § datalagen (1973:289),

artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s

dataskyddsförordning,

7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177),

2 kap. 6 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i

Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhets-

tjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i

Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,

lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att

meddela beslut,

26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

substanser,

46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

28 § kamerabevakningslagen (2018:1200).

Justitiekanslern handlägger också andra anspråk på ersättning som

grundas på ett påstående om överträdelse av unionsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller

4 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med

stöd av 44 § i den upphävda kameraövervakningslagen (2013:460).

1

Senaste lydelse 2018:303.

SFS 2018:1203

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1203

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mats Holmqvist

(Justitiedepartementet)