SFS 2018:1205 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

SFS2018-1205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624)2

ska ha följande lydelse.

4 § 3 Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är

fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller

utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av

näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket.

Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk

juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som

ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 §

inkomstskattelagen (1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering,

kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av

utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som

bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller

medlem som är begränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar

aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes

förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4

inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en

främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar

10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller

villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011

om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag

hemmahörande i olika medlemsstater.

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i

2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt

företag som avses i 24 kap. 32 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om

aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 33 § första

stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att

utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap.

35–42 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska

bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 40 §

1

Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:996.

3

Senaste lydelse 2013:574.

SFS 2018:1205

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

SFS 2018:1205

2

samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid

utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag,

europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet

delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit

skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit

utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit

skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens

indirekta innehav.

Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 §

första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller utländska

specialfonder som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal

som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om

informationsutbyte i skatteärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Lagen tillämpas första gången på utdelning som lämnas efter

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic

(Finansdepartementet)