SFS 2018:1207 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-1207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 58 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 34 kap. 4 a §, och närmast före

34 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

34 kap.
Uppgifter till delägare i vissa svenska handelsbolag samt i utlandet

delägarbeskattade juridiska personer
4 a § Andra svenska handelsbolag än fåmanshandelsbolag samt i utlandet

delägarbeskattade juridiska personer med fast driftställe i Sverige ska till

delägare lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina

intäkter från bolaget eller den juridiska personen.

58 kap.
2 §
2 Om säkerhet ska ställas, ska storleken bestämmas till summan av

företagets obetalda inkomstskatt för närmast föregående beskattningsår och

20,6 procent av det överskott som har redovisats i skalbolagsdeklarationen.

I fråga om svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska

personer ska säkerheten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen.

Om en fysisk person har förvärvat en andel i ett svenskt handelsbolag eller

i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska säkerhetens storlek

bestämmas till 40 procent av överskottet.

Om flera skalbolagsdeklarationer lämnas, ska kompletterande säkerhet

ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till en

tidigare deklaration.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Bestämmelsen i 58 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på avyttringar av andelar i skalbolag som sker efter den 31 december 2018.

Om skalbolagsdeklarationen till någon del avser tid före den 1 januari 2019,

ska dock vid tillämpningen av 58 kap. 2 § första stycket procenttalet 22

användas i stället för 20,6.

1

Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398.

2

Senaste lydelse 2012:760.

SFS 2018:1207

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

SFS 2018:1207

2

3. Den nya bestämmelsen i 34 kap. 4 a § tillämpas första gången på

uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling

(Finansdepartementet)