SFS 2018:1208 Lag om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-1208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen

(2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 24 kap. 2 § inkomstskattelagen

1

(1999:1229) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1165) om ändring i lagen

(2018:1143) om ändring i den lagen ska betecknas 24 kap. 5 §.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398.

SFS 2018:1208

Publicerad

den 27 juni 2018