SFS 2018:1210 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2018-1210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 18 § riksdagsordningen ska

ha följande lydelse.

11 kap.
18 §
Beslut om statens budget ska fattas enligt andra�sjätte styckena, om

inte riksdagen genom lag har beslutat något annat.

Statens budget för det närmast följande budgetåret beslutas i två steg.

I ett första steg fastställs genom ett enda beslut

1. en beräkning av inkomsterna på statens budget,

2. för varje utgiftsområde det belopp som utgiftsområdets anslag högst får

uppgå till (utgiftsram),

3. en beräkning av andra betalningar som påverkar statens lånebehov, och

4. beslut med anledning av de budgetpolitiska mål som riksdagen har

beslutat att använda.

Sedan ett beslut enligt tredje stycket har fattats fastställs i ett andra steg

genom ett enda beslut för varje utgiftsområde anslag och bemyndiganden

om ekonomiska åtaganden.

�ndringar i statens budget beslutas genom ett enda beslut. Endast om

ändringarna är mycket omfattande får beslut fattas i två steg, enligt tredje

och fjärde styckena.

Lagförslag som har en tydlig anknytning till statens budget och som

lämnas i eller i anslutning till en proposition om statens budget ska ingå i

något av besluten i tredje�femte styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:100, bet. 2017/18:KU40, rskr. 2017/18:419.

SFS 2018:1210

Publicerad

den 27 juni 2018