SFS 2018:1213 Lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

SFS2018-1213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1157) om

läkemedelskommittéer
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1996:1157) om läkeme-

delskommittéer ska ha följande lydelse.

4 §2 E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift

om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommit-

téns verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (2018:1212) om

nationell läkemedelslista.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvänd-

ningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som

behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för

att avhjälpa bristerna.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.

2

Senaste lydelse 2013:1022.

SFS 2018:1213

Publicerad

den 28 juni 2018