SFS 2018:1214 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2018-1214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355)

ska ha följande lydelse.

4 kap.
6 §
2 I 6 kap. 3 § lagen (2018:1212) om nationel läkemedelslista finns be-

stämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till

landstingen om förskrivning av läkemedel och andra varor och att uppgifter

om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en

patients identitet utan att patienten samtycker till det.

Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och

sjukvården och som landstingen ska sambearbeta med sådana uppgifter som

avses i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas

vid behandlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.

2

Senaste lydelse 2013:1024.

SFS 2018:1214

Publicerad

den 28 juni 2018