SFS 2018:1215 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

SFS2018-1215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (2009:366) om han-

del med läkemedel ska ha följande lydelse.

2 kap.
6 §
2 Den som har tillstånd enligt 1 § att bedriva detaljhandel med läke-

medel till konsument ska

1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under öppethåll-

andet,

2. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och

säkerställa att de delar av lokalerna där information och rådgivning om läke-

medel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård lämnas är

utformade så att konsumentens integritet skyddas,

3. tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel, och samtliga förordnade

varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. så

snart det kan ske,

4. ha en läkemedelsansvarig för apoteket som ska ha det inflytande över

verksamheten som krävs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina upp-

gifter,

5. vid expediering av en förskrivning lämna de uppgifter som anges i

3 kap. 8 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista till E-hälsomyn-

digheten,

6. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till

uppgifter hos E-hälsomyndigheten,

7. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att

myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln,

8. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hante-

ringen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-

kontrollprogram,

9. på begäran utfärda intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av

narkotika,

10. på begäran erbjuda konsumenter delbetalning av läkemedel och varor

som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

11. tillhandahålla individuell och producentoberoende information och

rådgivning om läkemedel, utbyte av läkemedel, läkemedelsanvändning och

egenvård till konsumenter samt se till att informationen och rådgivningen

endast lämnas av personal med tillräcklig kompetens för uppgiften,

1

Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.

2

Senaste lydelse 2018:1107.

SFS 2018:1215

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1215

12. ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke för öppenvårds-

apotek väl synligt på apoteket,

13. i de fall tillståndshavaren inte direkt kan tillhandahålla ett läkemedel

eller en vara som avses i 3, informera konsumenten om på vilket eller vilka

öppenvårdsapotek läkemedlet eller varan finns för försäljning, och

14. kontrollera sådana säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra

stycket läkemedelslagen (2015:315) på de humanläkemedel som tillstånds-

havaren hanterar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)