SFS 2018:1221 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2018-1221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande

lydelse.

1 kap.
2 §
2 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,

3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen

(2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av

sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen

eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den

lagen,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2011:755) om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-

slutande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2018:177.

SFS 2018:1221

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

SFS 2018:1221

2

14. verksamhet som anordnare av kasinospel enligt kasinolagen

(1999:355),

15. verksamhet som anordnare av speltjänster som bedrivs med tillstånd

eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte till den del

verksamheten avser anordnande av spel på varuspelsautomater enligt 25 §

samma lag,

16. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras

transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär

att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande

5 000 euro eller mer,

17. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),

18. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

19. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster som inte omfattas av 18,

20. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-

givare),

21. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första

stycket,

22. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses

i 21, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

eller

23. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person

som avses i 18�22.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestäm-

melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)