SFS 2018:1224 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

SFS2018-1224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

9 §2 En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga upp-

gifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut

utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett

begränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd

att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

3. enligt bestämmelser i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal

vid vissa boenden som tar emot barn,

5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal

som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer

som ska arbeta med barn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra

stycket 1�3 ska innehålla.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag

som avses i andra stycket 4�6 ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad

av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2015:987.

SFS 2018:1224

Publicerad

den 28 juni 2018