SFS 2018:1227 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

SFS2018-1227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486)

ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets

intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka

marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

�

socialförsäkringsbalken,

�

tobakslagen (1993:581),

�

lotterilagen (1994:1000),

�

sjölagen (1994:1009),

�

lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

�

lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

�

lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

�

lagen (1999:158) om investerarskydd,

�

lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informations-

samhällets tjänster,

�

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

�

lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

�

prisinformationslagen (2004:347),

�

lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

�

försäkringsavtalslagen (2005:104),

�

lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

�

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

�

lagen (2010:510) om lufttransporter,

�

radio- och tv-lagen (2010:696),

�

lagen (2010:751) om betaltjänster,

�

alkohollagen (2010:1622),

�

konsumentkreditlagen (2010:1846),

�

lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

eller långfristig semesterprodukt,

�

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

�

lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring,

�

lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,

fartygs- och busspassagerarförordningar,

�

lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2018:1220.

SFS 2018:1227

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1227

�

lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

�

lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalnings-

transaktioner,

�

lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,

�

lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

�

paketreselagen (2018:1217), och

�

lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg

(Finansdepartementet)