SFS 2018:1228 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 4 b § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
4 b §
2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-

ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet,

värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan

eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myn-

dighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2017:317)

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för

Priip-produkter eller lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution för upp-

gift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en anmälan

eller utsaga, om

1. anmälan eller utsagan avser en överträdelse av bestämmelse i lag eller

annan författning som gäller för

a) värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verksamhet,

b) verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av data-

rapporteringstjänster,

c) den som utvecklar, ger råd om eller säljer en Priip-produkt, eller

d) försäkringsdistributörers verksamhet, och

2. uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att

uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt andra stycket gäller inte beslut om sanktioner eller

sanktionsförelägganden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2017:697.

SFS 2018:1228

Publicerad

den 28 juni 2018