SFS 2018:1229 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

SFS2018-1229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:484) om en databas för

övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2014:484) om en

databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha

följande lydelse.

3 §2 I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med

stöd av

1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank,

2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler

och kontoföring av finansiella instrument,

3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmark-

naden,

8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alter-

nativa investeringsfonder,

12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet, och

14. artiklarna 99�101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning

(EU) nr 648/2012.

4 §3 Uppgifter som avses i 3 § 1�13 får behandlas i databasen endast om

de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2016:65.

3

Senaste lydelse 2017:1121.

SFS 2018:1229

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1229

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in

med stöd av 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)