SFS 2018:1231 Förordning om försäkringsdistribution

SFS2018-1231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om försäkringsdistribution
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma

betydelse och til ämpningsområde som i lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution.

2 kap. Ansökan om tillstånd och anmälan för registrering
Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för svenska

försäkringsförmedlare
1 §
En ansökan av en fysisk person om tillstånd för försäkringsdistribution

enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska innehålla

uppgift om

1. den fysiska personens för- och efternamn, postadress, telefonnummer

och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt

2. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka

försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den fysiska

personen

1. omfattas av en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan upp-

komma om den fysiska personen åsidosätter sina skyldigheter (ansvars-

försäkring),

2. inte är underårig, i konkurs, har näringsförbud eller förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken,

3. inte förekommer i belastningsregistret för de brott som avses i 3 kap.

1 § eller medhjälp till sådana brott,

4. har visat den skötsamhet i ekonomiska angelägenheter som krävs enligt

2 kap. 7 § 2 lagen om försäkringsdistribution och de föreskrifter som

meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 3, samt

5. uppfyller kraven på kunskap och kompetens samt fortlöpande fort-

bildning och yrkesutveckling enligt 2 kap. 7 § första stycket 3 och 4 lagen

om försäkringsdistribution och de föreskrifter som meddelats med stöd av

9 kap. 1 § 4.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkrings-

distribution, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411.

SFS2018:1231

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS

2 § En ansökan av en juridisk person om tillstånd för försäkringsdistribu-

tion enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska inne-

hålla uppgift om

1. den juridiska personens firma, organisationsnummer, postadress och

telefonnummer,

2. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka

försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks, samt

3. för- och efternamn samt personnummer eller, om sådant saknas,

födelsedatum på de anställda som ska distribuera försäkringar för den

juridiska personens räkning, tillsammans med uppgift om vilket eller vilka

slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper

av försäkringar som den anställde ska ha rätt att distribuera.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att

1. den juridiska personen omfattas av en ansvarsförsäkring,

2. den juridiska personen inte är i konkurs eller i likvidation,

3. den som ska ingå i den juridiska personens ledning eller ska vara

ersättare för denne uppfyller kraven i 2 kap. 8 § första stycket 3 lagen om

försäkringsdistribution, 3 kap. 2 och 4 §§ och de föreskrifter som meddelats

med stöd av 9 kap. 1 § 3 och 6, och

4. den juridiska personen har genomfört de kontroller av anställda som

föreskrivs i 2 kap. 8 § andra stycket lagen om försäkringsdistribution,

3 kap. 5 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § 8.

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för

försäkringsförmedlare från tredjeland
3 §
En ansökan av en utländsk försäkringsförmedlare från tredjeland om

til stånd för försäkringsdistribution enligt 3 kap. 3 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om

1. den utländska förmedlarens firma eller för- och efternamn, organisa-

tionsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift, postadress

och telefonnummer,

2. filialens firma eller för- och efternamn, postadress och telefonnummer,

och

3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka

försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som tillstånd söks.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att

1. förmedlaren i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en behörig

myndighet, och

2. behörig myndighet i hemlandet har medgett att förmedlaren etablerar

sig i Sverige.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att det är antagligt att

förmedlaren uppfyller kraven i 2 kap. 7 eller 8 § lagen om försäkrings-

distribution.

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av svenska

försäkringsförmedlare
4 §
En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person

ska innehålla uppgift om för- och efternamn, personnummer eller, om sådant

saknas, födelsedatum, postadress och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt

kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution.

2018:1231

background image

3

SFS

5 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en juridisk

person ska innehålla uppgift om firma, organisationsnummer, postadress

och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt

kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution.

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av anknutna

försäkringsförmedlare och anknutna sidoverksamma

försäkringsförmedlare
6 §
En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person

ska innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag eller den

försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med,

2. den fysiska personens för- och efternamn, personnummer eller, om

sådant saknas, födelsedatum, postadress och telefonnummer, samt

3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka

försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registrering söks.

Om försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är ett utländskt

företag, ska det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller

motsvarande handling för företaget.

7 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution av en försäkringsförmedlare som är en juridisk

person ska innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag eller den

försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med,

2. den juridiska personens firma, organisationsnummer, postadress och

telefonnummer, samt

3. för vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka

försäkringsklasser eller grupper av försäkringar som registrering söks.

Om försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är ett utländskt

företag, ska det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller

motsvarande handling för företaget.

Anmälan hos Bolagsverket av utländska försäkringsförmedlare från

tredjeland
8 §
En anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution ska innehålla uppgift om

1. den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och efternamn,

organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift,

postadress och telefonnummer, samt

2. filialens firma eller för- och efternamn, organisationsnummer eller

personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och

telefonnummer.

Tillsammans med anmälan ska försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt

kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd för försäkringsdistribution.

2018:1231

background image

4

SFS

Undertecknande av anmälan och underrättelse om ändrade

förhållanden
9 §
En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution ska för en fysisk person undertecknas av den som

anmälan gäller och för en juridisk person av behörig firmatecknare.

Anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsdistribu-

tion ska undertecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag

eller den försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med.

Anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § lagen om försäkringsdist-

ribution ska undertecknas av den utländska försäkringsförmedlaren. Om den

utländska försäkringsförmedlaren är en juridisk person, ska anmälan under-

tecknas av behörig firmatecknare. Tillsammans med anmälan ska försäk-

ringsförmedlaren lämna registreringsbevis eller motsvarande handling.

Anmälan om återkallelse av registrering av anknuten sidoverksam

försäkringsförmedlare eller anknuten försäkringsförmedlare enligt 9 kap.

7 § första stycket 2 och 9 § lagen om försäkringsdistribution ska under-

tecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag eller den

försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med.

10 § Om en uppgift som ett försäkringsföretag eller en försäkringsför-

medlare har lämnat till Bolagsverket har ändrats, ska försäkringsföretaget

respektive försäkringsförmedlaren snarast skriftligen underrätta Bolags-

verket om detta.

3 kap. Kontroll i belastningsregister
1 §
Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk

brottslighet enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution avses brott eller medhjälp till brott mot

1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken,

2. skattebrottslagen (1971:69),

3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i

vissa fall, eller

4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappers-

marknaden.

Första stycket gäller

1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och

2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande god-

känts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i

registret görs.

2 § Föreskrifter om Finansinspektionens rätt att begära uppgifter ur

belastningsregistret finns i 13 a § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register. Föreskrifter om den enskildes rätt att begära ett särskilt utdrag ur

detta register finns i 22 a § samma förordning.

3 § Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt 2 kap.

4 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska utföras

beträffande anknutna försäkringsförmedlare som är fysiska personer ska

anmälaren begära att den fysiska personen visar upp ett sådant registerutdrag

som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det

registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

Anmälaren får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än

genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp. En fysisk person

2018:1231

background image

5

SFS

som förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som

avses i 1 §, får inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

4 § Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt

2 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska

utföras beträffande anknutna försäkringsförmedlare som är juridiska

personer ska anmälaren begära att den som ska ingå i den juridiska

personens ledning eller vara ersättare för denne visar upp ett sådant register-

utdrag som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

Anmälaren får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än

genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp.

Om en person som avses i första stycket förekommer i belastningsregistret

för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 §, får den juridiska personen

inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

5 § Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som ska utföras

enligt 2 kap. 8 § andra stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

ska den juridiska personen begära att en anställd som ska distribuera försäk-

ringar för den juridiska personens räkning visar upp ett sådant registerutdrag

som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det

registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader.

Den juridiska personen får inte dokumentera den utförda kontrollen på

annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp.

Endast uppgifter om anställda som inte förekommer i belastningsregistret

för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 § får ligga till grund för

ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om försäkringsdistribution eller

anmälan om registrering enligt 2 kap. 3 § samma lag.

4 kap. Ansvarsförsäkring
1 §
För tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution krävs att försäkringsvillkoren för ansvarsförsäk-

ringen innebär att

1. försäkringen omfattar hela EES,

2. försäkringen gäller för skada som orsakats från och med den dag då

förmedlaren registrerades hos Bolagsverket och som anmäls till försäkrings-

givaren så länge försäkringen gäller,

3. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att försäk-

ringen även täcker skador som anmäls till försäkringsgivaren inom tre år

från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon

annan försäkring,

4. den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt försäkringsavtalet

direkt mot försäkringsgivaren i den utsträckning han eller hon inte har fått

ersättning av den försäkrade,

5. ersättningen ska betalas ut till den skadelidande utan avdrag för

självrisk, och

6. försäkringen kan upphöra tidigast en månad efter det att Finans-

inspektionen har underrättats om upphörandet.

5 kap. Försäkringsförmedlarregister
1 §
Registrering av försäkringsförmedlare görs i försäkringsförmedlar-

registret. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och ska

2018:1231

background image

6

SFS

hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt för

registret.

I försäkringsförmedlarregistret registreras uppgifter för varje försäkrings-

förmedlare.

För en utländsk försäkringsförmedlare ska registreringen i försäkringsför-

medlarregistret göras på den filial eller permanenta närvaro där verksam-

heten ska bedrivas.

2 § Försäkringsförmedlarregistret ska ge offentlighet åt den information

som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsdistributörer

enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

2. information till allmänheten om försäkringsförmedlare som har regist-

rerats i registret,

3. information om svenska försäkringsförmedlares anmälningar om verk-

samhet i annat land inom EES,

4. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild

verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar

eller beslut,

5. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

(allmän dataskyddsförordning), här kallad EU:s dataskyddsförordning, samt

7. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller

annan författning och

a) som avser försäkringsförmedlare som registreras i försäkrings-

förmedlarregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten

information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

3 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt

intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från

säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa

upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

4 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 2 § i ett enskilt fall besluta

om direktåtkomst till försäkringsförmedlarregistret.

5 § En personuppgift i registret ska rättas om uppgiften innehåller någon

uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel,

räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för

rätten till rättelse enligt artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning.

6 § I försäkringsförmedlarregistret ska följande uppgifter antecknas om

försäkringsförmedlare:

1. organisations- eller personnummer,

2. firma eller för- och efternamn,

2018:1231

background image

7

SFS

3. postadress och telefonnummer,

4. vilket eller vilka slag av försäkringar och vilken eller vilka försäkrings-

klasser eller grupper av försäkringar som registreringen avser,

5. det eller de länder där förmedlaren ska bedriva verksamhet med stöd av

3 kap. 6 eller 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution och om

verksamheten ska bedrivas enligt 3 kap. 6 § eller enligt 3 kap. 7 § samma

lag,

6. datum för registrering hos Bolagsverket, samt

7. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 § lagen om

försäkringsdistribution ska även datum för Finansinspektionens beslut om

tillstånd för försäkringsdistribution antecknas.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 § lagen om

försäkringsdistribution ska även firma och organisationsnummer eller

motsvarande uppgifter för det eller de försäkringsföretag eller den eller de

försäkringsförmedlare som förmedlaren har ingått avtal med antecknas.

Bolagsverket får anteckna uppgift om förmedlarens e-postadress.

7 § För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 5 § lagen om

försäkringsdistribution ska även firma och organisationsnummer eller mot-

svarande uppgifter för de försäkringsföretag eller försäkringsförmedlare

som ingår i sammanslutningen antecknas.

8 § Om försäkringsförmedlare anmälts enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1219)

om försäkringsdistribution ska de uppgifter som anges i 6 § första

stycket 1�4, 6 och 7 och andra stycket avse den filial eller permanenta

närvaro där verksamheten ska bedrivas.

�ven den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och efter-

namn, organisationsnummer eller personnummer eller, om sådant saknas,

födelsedatum samt hemland ska antecknas i registret.

9 § Bolagsverket ska snarast efter registreringen underrätta Finansins-

pektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur försäkrings-

förmedlarregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsyn. Underrättelsen

får lämnas på medium för automatiserad behandling.

10 § Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att underrätta

Bolagsverket finns i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

6 kap. Registreringsavgifter
1 §
I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift be-

talas för ärendets handläggning, prövning och registrering:

1. med 850 kronor vid anmälan för registrering till försäkringsförmedlar-

registret, och

2. med 850 kronor vid anmälan om återkallelse av registrering av

anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare eller anknuten försäkrings-

förmedlare enligt 9 kap. 7 § första stycket 2 och 9 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution.

Avgift ska inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefon-

nummer eller postadress. Avgift ska inte heller betalas för registrering som

görs efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen.

2018:1231

background image

8

SFS

2 § Avgift ska betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften

återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

7 kap. Vissa skyldigheter för Finansinspektionen
1 §
Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den informa-

tion som ska offentliggöras enligt artiklarna 11 och 32 i Europaparlamentets

och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkrings-

distribution (försäkringsdistributionsdirektivet).

2 § Finansinspektionen ska lämna information till Europeiska försäkrings-

och tjänstepensionsmyndigheten i enlighet med artikel 36 i försäkrings-

distributionsdirektivet.

8 kap. Upplysningar om anställda som har rätt att distribuera

försäkringar
1 §
Finansinspektionen ska när det gäller juridiska personer som fått

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution på

begäran upplysa kunder och andra om följande:

1. om en anställd hos den juridiska personen har rätt att distribuera

försäkringar, och

2. om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring eller någon

eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringar.

2 § Det försäkringsföretag eller den försäkringsförmedlare som anmält en

juridisk person för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution ska på begäran upplysa kunder och andra om

följande:

1. om en anställd hos den juridiska personen har rätt att distribuera

försäkringar, och

2. om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring eller någon

eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringar.

Försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren ska underrätta Finans-

inspektionen om hur kunder och andra kan få del av de upplysningar som

försäkringsföretaget eller försäkringsförmedlaren är skyldig att lämna.

9 kap. Bemyndiganden
1 §
Finansinspektionen får i fråga om lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en

ansökan eller anmälan ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska

lämnas till Finansinspektionen eller Bolagsverket,

2. vad en anmälare enligt 2 kap. 4 eller 5 § ska iaktta vid kontrollen av

anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlare eller anknutna försäkrings-

förmedlare vid anmälan av dessa förmedlare för registrering hos Bolags-

verket,

3. vad som avses med skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt

2 kap. 7 § första stycket 2,

4. vilken kunskap och kompetens samt fortlöpande fortbildning och

yrkesutveckling som krävs enligt 2 kap. 7 § första stycket 3 och 4 och 8 §

första stycket 4,

5. vad som avses med i övrigt lämplig när det gäller att bedriva

verksamheten enligt 2 kap. 7 § första stycket 6 och att ingå i ledningen enligt

2 kap. 8 § första stycket 3,

2018:1231

background image

9

SFS

6. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 8 § första stycket 3,

7. vilka som ska anses ingå i den juridiska personens ledning eller vara

ersättare för någon av dem enligt 2 kap. 8 § första stycket 3,

8. vad den juridiska personen i övrigt ska iaktta enligt 2 kap. 8 § andra

stycket i samband med kontroll av anställda,

9. vad en försäkringsdistributör ska iaktta för att uppfylla kraven i

4 kap. 1 §,

10. villkor för rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys

enligt 4 kap. 2 § och 3 § andra och tredje styckena,

11. hur en ersättning som avses i 4 kap. 3 § första stycket ska vara

utformad för att inte motverka att en försäkringsdistributör uppfyller kraven

i 4 kap. 1 §,

12. en försäkringsdistributörs ersättningssystem enligt 4 kap. 5 §,

13. vad en försäkringsdistributör ska iaktta för att uppfylla kraven på

rutiner och riktlinjer i 4 kap. 6 § första stycket,

14. vad en försäkringsdistributör ska iaktta enligt 4 kap. 15 § vid

hantering av klagomål,

15. försäkringsdistributörers informationsskyldighet enligt 5 kap. 1�9 §§,

16. villkor för lämnande av information på annat varaktigt medium än

papper eller på en webbplats enligt 5 kap. 15 §,

17. vad ett försäkringsföretag ska iaktta för att fullgöra skyldigheten

enligt 5 kap. 17 §,

18. vilka informationskrav som ska gälla vid korsförsäljning enligt

5 kap. 18 och 19 §§,

19. vad en försäkringsdistributör ska iaktta när det gäller dokumentation

av försäkringsdistributionen och utlämnande av sådan dokumentation enligt

5 kap. 21 §,

20. vilken information som en försäkringsdistributör ska lämna till

kunden enligt 6 kap. 4�6 §§,

21. vilka uppgifter en försäkringsdistributör ska lämna till kunden om

ersättningar och förmåner som distributören erbjuder eller tar emot av någon

annan än kunden enligt 6 kap. 8 och 9 §§,

22. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner en

försäkringsdistributör får erbjuda eller ta emot av någon annan än kunden

enligt 6 kap. 9 §,

23. vilka åtgärder en försäkringsdistributör rimligen kan förväntas

genomföra och dokumentera enligt 7 kap. 1 § för att förebygga, identifiera,

hantera och informera om intressekonflikter när de bedriver försäkrings-

distribution,

24. lämpliga kriterier för bestämning av vilka typer av intressekonflikter

som riskerar att negativt påverka kundens intressen som avses i 7 kap. 1 §,

25. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner en

försäkringsdistributör får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden

samt vilka uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och

förmåner som distributören lämnar till eller tar emot av någon annan än

kunden enligt 7 kap. 1 §,

26. vad en försäkringsdistributör ska iaktta vid inhämtande av uppgifter

och prövning enligt 7 kap. 1 §,

27. dokumentation och rapportering till kunden enligt 7 kap. 1 §,

28. undantag från de skyldigheter som anges i 7 kap. 1 §,

29. vilka upplysningar en försäkringsdistributör, en EES-försäkrings-

förmedlare eller en försäkringsförmedlare från tredjeland ska lämna enligt

8 kap. 5 § till Finansinspektionen samt när och hur upplysningarna ska

lämnas,

2018:1231

background image

10

SFS

30. att vissa uppgifter som enligt 8 kap. 5 § första stycket lagen om

försäkringsförmedling ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska

lämnas till Statistiska centralbyrån, och

31. vilka författningar som enligt 9 kap. 29 § första stycket 2 ska anses ha

särskild betydelse för konsumentskyddet eller något annat skyddat

allmänintresse.

2 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 30 ska

inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

3 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om en sådan ansvars-

försäkring som avses i 2 kap. 7 § första stycket 5 och 8 § första stycket 2

lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution när det gäller

1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma skadefall,

2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år, och

3. indexering av högsta ersättningsbelopp.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:411) om försäk-

ringsförmedling.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för försäkringsförmed-

lare som enligt punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution får fortsätta att utöva sådan

sidoverksamhet som avses i den punkten efter den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Peter Sjöberg

(Finansdepartementet)

2018:1231