SFS 2018:1232 Förordning om ändring i förordning (1999:1134) om belastningsregister

SFS2018-1232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 a och 22 a §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

13 a §1 Uppgifter ur belastningsregistret om huruvida en enskild före-

kommer eller inte förekommer för sådan brottslighet som avses i 3 kap. 1 §

förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution ska lämnas ut om det

begärs av Finansinspektionen för ärende om tillståndsgivning enligt lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution.

22 a §2 Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 3 lagen (1998:620) om

belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestäm-

melser i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska endast innehålla

upplysning om huruvida den enskilde förekommer eller inte förekommer i

belastningsregistret för sådan brottslighet som anges i 3 kap. 1 § förord-

ningen (2018:1231) om försäkringsdistribution.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:412.

2

Senaste lydelse 2007:175.

SFS 2018:1232

Publicerad

den 28 juni 2018