SFS 2018:1233 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2018-1233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 och 5 a §§ och bilagan till förordningen

(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska

ha följande lydelse.

3 §1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

�

lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

�

atomansvarighetslagen (1968:45),

�

den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,

�

trafikskadelagen (1975:1410),

�

sparbankslagen (1987:619),

�

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

�

lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

�

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

�

lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

�

lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

�

lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

�

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

�

lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

�

bokföringslagen (1999:1078),

�

lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

�

lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

�

lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

�

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

�

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

�

lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

�

lagen (2004:575) om europabolag,

�

aktiebolagslagen (2005:551),

�

lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

�

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

�

lagen (2010:751) om betaltjänster,

1

Senaste lydelse 2018:1101. �ndringen innebär bl.a. att hänvisningen till lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling tas bort ur förteckningen.

SFS 2018:1233

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

�

försäkringsrörelselagen (2010:2043),

�

lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

�

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och

om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

�

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

�

lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

�

kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

�

kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet

(Solvens II),

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen

och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och

2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av

allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut

2005/909/EG,

�

kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,

�

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av

förordning (EU) nr 648/2012,

�

kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearing-

kravet,

�

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj

2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med av-

seende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala

handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och

anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för

finansiella instrument,

SFS 2018:1233

background image

�

kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

�

kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisa-

tion, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer

av datarapporteringstjänster,

�

kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisa-

toriska krav för handelsplatser,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella

instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders

resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och

förordning (EU) nr 596/2014,

�

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder, och

�

lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

5 a §2 Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot,

styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

�

bank,

�

betalningsinstitut,

�

börs,

�

clearingorganisation,

�

finansiellt institut,

�

fondbolag,

�

företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

�

företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verk-

samhet med konsumentkrediter,

�

företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter,

�

försäkringsföretag,

�

försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution,

�

förvaltare av alternativa investeringsfonder,

�

institut för elektroniska pengar,

�

juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

�

kreditmarknadsföretag,

�

pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

�

registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

�

understödsförening, eller

�

värdepappersbolag.

I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av an-

mälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket.

2

Senaste lydelse 2018:1101. �ndringen innebär bl.a. att hänvisningen till lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling tas bort ur förteckningen.

SFS 2018:1233

background image

I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan

om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043).

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-

tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning

av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställ-

företrädare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt

lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om

ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller

dennes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,

eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har

ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första�sjätte styckena gäller 4 §, avgifts-

klass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verk-

samhet enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E

gäller.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar

som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Peter Sjöberg

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1233

background image

Bilaga3

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande

avgiftsklasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknads-

fond som är specialfond, inklusive godkännande av ändring i

fondbestämmelserna för fonden enligt 12 kap. 3 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5)

G

Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution

avseende liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 1)

H

Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution

avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2)

H

Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution

avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3)

G

Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution

avseende liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 1)

I

Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution

avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2)

I

Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution

avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3)

H

Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende

livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2)

F

Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende

skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3)

D

Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är fysisk person

att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investerings-

produkter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap. 1 § (2 kap.

2 § och 4 § fjärde stycket)

H

Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är juridisk person

att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investerings-

produkter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap. 1 § (2 kap.

2 § och 4 § fjärde stycket)

I

Tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att bedriva

försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro i

Sverige (3 kap. 3 § första stycket och 4 §)

L

Utvidgning av tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att

bedriva försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro

i Sverige (3 kap. 4 §)

F

3

Senaste lydelse 2018:1101. �ndringen innebär bl.a. att ärendeslagen enligt lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling tas bort ur bilagan.

SFS 2018:1233

background image

Underrättelse från försäkringsförmedlare att inrätta filial eller en

permanent närvaro i ett annat land inom EES (3 kap. 7 § första

stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden

vid inrättande av filial eller en permanent närvaro i ett annat land

inom EES (3 kap. 7 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande

verksamhet inom EES (3 kap. 6 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden

vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 6 § första stycket)

D

SFS 2018:1233