SFS 2018:1234 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS2018-1234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3, 11, 12 och 18 §§ förordningen (2007:1135) om

årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha

följande lydelse.

3 §1 Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

�

31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

�

73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,

�

39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

�

6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

�

20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verk-

samhet,

�

10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

�

9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument,

�

5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

�

26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

�

5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

�

10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

�

13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

�

22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

�

7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

�

6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

�

23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

�

8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

�

17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

�

5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

�

14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

�

4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

�

13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

1

Senaste lydelse 2017:1191. �ndringen innebär bl.a. att hänvisningen till lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling tas bort ur förteckningen.

SFS 2018:1234

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1234

�

33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

�

9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

�

16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

�

5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter,

�

1 kap. 3 § lagen (2016:1307) med kompletterande bestämmelser till

EU:s marknadsmissbruksförordning,

�

6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

�

23 § lagen (2017:317) om kompletterande bestämmelser till

EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter, och

�

8 kap. 10 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

11 §2 Försäkringsförmedlare som är fysiska personer och registrerade

enligt 2 kap. 3 eller 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska

betala en avgift på 2 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade enligt

2 kap. 3 § lagen om försäkringsdistribution ska betala en avgift på 2 000 kr

för varje anställd som den 31 december närmast föregående år bedrev

försäkringsdistribution för den juridiska personens räkning. Lägsta avgift för

juridiska personer är 5 000 kr.

Anknutna försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registre-

rade enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsdistribution ska betala en avgift

på 5 000 kr.

Paragrafen gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan

bestämmelse i denna förordning.

12 §3 Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution ska betala en avgift på 5 000 kr.

Första stycket gäller inte, om försäkringsföretaget ska betala avgift enligt

någon annan bestämmelse i denna förordning.

18 §4 Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige

genom generalagent eller filial, ska betala 25 000 kr.

2. Utländska förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap.

6 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 10 000 kr.

3. Utländska förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värde-

pappersfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala

10 000 kr per fond.

4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska

betala 25 000 kr.

5. Utländska värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i

4 kap. 4 § samma lag, ska betala 25 000 kr.

2

Senaste lydelse 2017:1191.

3

Senaste lydelse 2017:1191.

4

Senaste lydelse 2018:1102.

background image

3

SFS 2018:1234

6. Utländska företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

ska betala 25 000 kr.

7. Utländska företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i

Sverige, ska betala 25 000 kr.

8. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en

fond som är etablerad i Sverige med stöd av artikel 5.1 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penning-

marknadsfonder, ska betala 15 000 kr per fond.

9. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en special-

fond, ska betala 15 000 kr per fond.

10. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 6 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alter-

nativ investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 10 000 kr

per fond.

11. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från

filial i Sverige, ska betala 10 000 kr.

12. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ

investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 10 000 kr per

fond.

13. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från

filial i Sverige, ska betala 10 000 kr.

14. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare, som förvaltar en fond som är

etablerad i Sverige med stöd av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga

investeringsfonder, ska betala 15 000 kr.

15. Utländska företag med filial i Sverige och tillstånd enligt 2 kap. 7 §

eller 3 kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska

betala 50 000 kr.

16. Utländska kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verk-

samhet från filial i Sverige enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet med

bostadskrediter ska betala 10 000 kr.

17. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial eller

en permanent närvaro i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution, ska betala 5 000 kr.

18. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 3 § lagen om

försäkringsdistribution, ska betala 5 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Peter Sjöberg

(Finansdepartementet)