SFS 2018:1236 Kriminalvårdsdataförordning

SFS2018-1236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Kriminalvårdsdataförordning
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan be-

handling av personuppgifter som omfattas av kriminalvårdsdatalagen

(2018:1235).

Behandling av personuppgifter vid verkställighet av

frihetsberövanden
2 §
Om det är nödvändigt för att verkställa frihetsberövanden får

Kriminalvården, i fråga om den som är frihetsberövad, behandla personupp-

gifter i en sådan journal som avses i 5 § häktesförordningen (2010:2011).

Journalen får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga

händelser under frihetsberövandet och väsentliga uppgifter om vidtagna

eller planerade åtgärder som gäller personen. Den får även innehålla upp-

gifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för frihetsberövandet.

3 § Personuppgifter som avses i 2 § ska gallras senast två år efter det att

frihetsberövandet har upphört.

Behandling av personuppgifter vid genomförande av transporter
4 §
Om det är nödvändigt för att genomföra transporter får Kriminal-

vården, i fråga om den som transporteras, behandla personuppgifter i en

sådan journal som avses i 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med

instruktion för Kriminalvården. Journalen får innehålla uppgifter om alla

beslut som har fattats, viktiga händelser under transporten och väsentliga

uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller personen. Den får

även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för

transporten.

5 § Personuppgifter som avses i 4 § ska gallras senast två år efter det att

transporten har utförts.

Direktåtkomst
6 §
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får medges direktåtkomst till

personuppgifter som behandlas med stöd av kriminalvårdsdatalagen

(2018:1235).

SFS 2018:1236

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1236

Föreskrifter
7 §
Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

heten av kriminalvårdsdatalagen (2018:1235) och föreskrifter om verkställig-

heten av denna förordning.

Innan Kriminalvården meddelar föreskrifter ska Datainspektionen ges

tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)