SFS 2018:1238 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2018-1238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168)

att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som

förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för

patienten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370.

SFS 2018:1238

Publicerad

den 28 juni 2018