SFS 2018:1239 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2018-1239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168)

att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
2 Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som

förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för

patienten. Detsamma gäller läkemedel som de förskrivna läkemedlen har

bytts ut mot enligt 21 b § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Denna lag träder i kraft den 2 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370.

2

Senaste lydelse 2018:1238.

SFS 2018:1239

Publicerad

den 28 juni 2018