SFS 2018:1240 Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

SFS2018-1240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367) ska

ha följande lydelse.

8 §2 Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

1. expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor

som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för

åtgärder i anslutning till expedieringen,

2. redovisning av uppgifter till E-hälsomyndigheten enligt 2 kap. 6 § 5

eller 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

3. hantering av reklamationer och indragningar,

4. administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av

lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

5. administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,

6. redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och

Läkemedelsverket för deras tillsyn,

7. rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § femte

stycket, 21 a § fjärde stycket och 21 b § tredje stycket lagen om läkemedels-

förmåner m.m.,

8. hälsorelaterad kundservice,

9. att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,

10. systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppen-

vårdsapotekens kvalitet, samt

11. administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppen-

vårdsapotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får

inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behand-

lingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person.

Denna lag träder i kraft den 2 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370.

2

Senaste lydelse 2013:1027.

SFS 2018:1240

Publicerad

den 28 juni 2018