SFS 2018:1244 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

SFS2018-1244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 b § lagen (1998:621) om misstanke-

register2 ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

2

Senaste lydelse av 1 b § 2013:332.

SFS 2018:1244

Publicerad

den 28 juni 2018