SFS 2018:1245 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 7 c §, och närmast

före 17 kap. 7 c § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.
2 §
2 Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,

3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brotts-

utredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen,

8. lagen (1998:620) om belastningsregister,

9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska

unionen i fråga om beskattning,

10. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av

FATCA-avtalet,

11. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finan-

siella konton,

12. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på

skatteområdet,

13. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och

14. brottsdatalagen (2018:1177).

1

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

2

Senaste lydelse 2017:1012.

SFS 2018:1245

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1245

17 kap.
Internationel t samarbete avseende behandling av personuppgifter
7 c §
Sekretess gäller i tillsynsmyndighetens verksamhet enligt 5 kap.

brottsdatalagen (2018:1177) för uppgift som, utan samband med en svensk

begäran, har lämnats av en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz, om det kan antas att

den svenska tillsynsmyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas

om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)