SFS 2018:1246 Lag om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

SFS2018-1246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § domstolsdatalagen (2015:728)

ska ha följande lydelse.

5 §2 De avvikande bestämmelser som finns i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett

europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta

gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig

natur, ska tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martina Löfstrand

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

2

Senaste lydelse 2018:250.

SFS 2018:1246

Publicerad

den 28 juni 2018