SFS 2018:1247 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

SFS2018-1247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:496) om internationel t polisiärt

samarbete
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 § lagen (2017:496) om

internationellt polisiärt samarbete ska upphöra att gälla vid utgången av juli

2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

SFS 2018:1247

Publicerad

den 28 juni 2018