SFS 2018:1249 Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

SFS2018-1249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 kap. 9 § brottsdatalagen (2018:1177)

1

ska ha följande lydelse.

3 kap.
9 §
Senast 72 timmar efter det att den personuppgiftsansvarige fått

kännedom om en personuppgiftsincident ska den anmälas till tillsyns-

myndigheten, utom i de fall där incidenten ska rapporteras enligt säkerhets-

skyddslagen (2018:585) eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till

den lagen.

Anmälan behöver inte göras om det är osannolikt att personuppgifts-

incidenten har medfört eller kommer att medföra någon risk för otillbörligt

intrång i den registrerades personliga integritet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

SFS 2018:1249

Publicerad

den 28 juni 2018