SFS 2018:1250 Lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

SFS2018-1250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om när tid för frihetsberövande i

Sverige och utomlands ska eller får tillgodoräknas som verkställighet av

påföljd.

Tillgodoräknande av tid för frihetsberövande i Sverige och utomlands
2 §
Om någon har dömts till fängelse på viss tid eller till sluten ungdoms-

vård och den dömde med anledning av de brott som prövats i målet eller

som påföljden avser har varit frihetsberövad i Sverige eller utomlands under

en sammanhängande tid av minst 24 timmar, ska tiden för frihetsberövandet

tillgodoräknas den dömde som verkställighet av påföljden.

Tillgodoräknande ska dock inte ske om

1. tiden för frihetsberövandet redan tillgodoräknats den dömde, eller

2. den dömde samtidigt avtjänat sådan frihetsberövande påföljd i annat

mål.

Villkor som uppställts vid överförande av verkställighet från en annan stat

till Sverige ska gälla vid tillämpning av denna paragraf.

Beslut om att påföljd ska anses helt el er delvis verkställd
3 §
Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård

och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser

har varit frihetsberövad på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som

verkställighet av påföljd, får rätten besluta att påföljden ska anses helt

verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant beslut är

att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet med är

ringa.

Om någon döms till böter eller ungdomstjänst och med anledning av de

brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad

på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som verkställighet av påföljd,

får rätten besluta att påföljden ska anses helt eller delvis verkställd genom

frihetsberövandet.

�vriga bestämmelser
4 §
Vid prövning i högre rätt av ett överklagande av utdömd påföljd får

beslut i en fråga som avses i 3 § ändras även om det beslutet inte överklagats.

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

SFS 2018:1250

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1250

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

tillämpningen av denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt

rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)