SFS 2018:1254 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

SFS2018-1254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående

verkstäl ighet av straff m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 c § lagen (1963:193) om samarbete

med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff

m.m. ska ha följande lydelse.

5 c §2 Beslut om tvångsmedel gäller till dess att ärendet om överförande

av verkställighet har avgjorts eller, om framställningen bifalls, till dess att

påföljden har börjat verkställas i Sverige, om beslutet inte hävs dessför-

innan.

�&klagaren eller rätten ska häva ett beslut om anhållande, häktning, rese-

förbud eller anmälningsskyldighet, om inte en framställning om överförande

av verkställighet görs inom fyrtio dagar från det att den dömde anhölls eller

häktades eller beslut om reseförbud eller anmälningsskyldighet meddelades.

�&klagaren eller rätten ska också häva ett beslut om anhållande eller

häktning senast när det finns skäl att anta att den sammanlagda tid som den

dömde har varit berövad friheten här i landet med stöd av 5 a § och i den

andra staten uppgår till den tid som den dömde skulle ha varit berövad

friheten för det fall verkställighet av påföljden hade skett i den andra staten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Senaste lydelse 2000:459.

SFS 2018:1254

Publicerad

den 28 juni 2018