SFS 2018:1257 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

SFS2018-1257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:603) om verkstäl ighet av sluten

ungdomsvård
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård2

dels att 10 a § ska upphöra att gälla,

dels att 11 § ska ha följande lydelse.

11 § I fråga om beräkning av den tid som verkställigheten ska pågå och

avbrott i verkställigheten, ska 17–19 §§ och 20 § första stycket strafftids-

lagen (2018:1251) samt 12 a kap. 1 § fängelselagen (2010:610) tillämpas.

Så snart domen på sluten ungdomsvård har börjat verkställas, ska Statens

institutionsstyrelse fastställa dagen för verkställighetens slut. Styrelsen ska

fastställa en ny sådan slutdag om omständigheterna ger anledning till det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Bestämmelserna i 11 § första stycket i den äldre lydelsen gäller

fortfarande för den som före ikraftträdandet meddelats ett strafftidsbeslut

enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Dock ska vid

tillämpningen av bestämmelsen i 22 § den upphävda lagen om beräkning av

strafftid m.m. med 19 § andra stycket och 19 a § samma lag samt 33 kap.

7 § brottsbalken även avses lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för

frihetsberövande.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Senaste lydelse av 10 a § 2016:495.

SFS 2018:1257

Publicerad

den 28 juni 2018