SFS 2018:1262 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS2018-1262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar2 ska ha följande lydelse.

18 §3 En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,

2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan

förvaltningsrätt,

3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende, och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut

som inte innefattar prövning av målet i sak.

�&tgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan som

har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän

förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen

kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter

om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

1. mål av enkel beskaffenhet,

2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarande-

lagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen

(1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll

enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteförfattning,

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 2018:650.

SFS 2018:1262

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1262

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård vid en låsbar enhet

enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål

om vård i enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om tillfälligt flyttnings-

förbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt

13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i

enskildhet enligt 34 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 34 b § samma

lag, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 14 § lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om vård i enskildhet enligt 14 a §

samma lag, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig

isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 §

första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål

enligt 18 § första stycket 3�5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har

förenats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen

(2005:716), mål enligt strafftidslagen (2018:1251), mål enligt fängelselagen

(2010:610) och mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,

Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt eller

om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen

(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften

av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och

8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)

om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)