SFS 2018:1264 Förordning om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

SFS2018-1264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1

Svensk författningssamling

Förordning

om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning gäller för de myndigheter som anges i bilagan.

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att förenkla för företag att

starta, driva och avveckla sin verksamhet genom att underlätta deras kon-
takter med och uppgiftslämnande till myndigheter.

Om en annan förordning innehåller en bestämmelse som avviker från

denna förordning tillämpas den bestämmelsen.

2 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i 6 § myndighetsför-
ordningen (2007:515) om att en myndighet fortlöpande ska utveckla verk-
samheten och verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta
till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet
och om att myndigheten ska tillhandahålla information om myndighetens
verksamhet och att följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har
betydelse för verksamheten.

3 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om
sekretess.

Denna förordning påverkar inte tillämpliga bestämmelser om behandling

av personuppgifter eller krav på säkerhetsskydd och informationssäkerhet i
övrigt.

Inhämtande av uppgifter
4 §
En myndighet ska så långt det är möjligt använda sådana uppgifter om
företag som finns tillgängliga inom statsförvaltningen så att företag inte be-
höver lämna samma uppgifter flera gånger.

5 § En myndighet ska, när det är lämpligt, samordna sitt inhämtande av
uppgifter från företag med andra myndigheter så att företagens uppgiftsläm-
nande begränsas.

System för inhämtande
6 §
När en myndighet utvecklar ett system för inhämtande av uppgifter
från företag, ska det utformas så att företags uppgiftslämnande och därmed
sammanhängande kommunikation med företag som huvudregel sker digitalt.

SFS

2018:1264

Publicerad
den

29 juni 2018

background image

2

SFS

Ett sådant system ska vara säkert och bygga på vanligt förekommande tek-
niska lösningar. När det är lämpligt ska öppna standarder användas. Systemet
ska också stödja ett samordnat inhämtande av strukturerade uppgifter i stats-
förvaltningen. Vid utvecklandet ska myndigheten ta hänsyn till företags för-
utsättningar och behov.

Metodutveckling och uppföljning
7 §
Tillväxtverket och Bolagsverket ska svara för rådgivning och uppfölj-
ning samt bistå i myndigheternas samordning med anledning av denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

2018:1264

background image

3

SFS

Bilaga

Affärsverket svenska kraftnät
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Bolagsverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Kemikalieinspektionen
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Migrationsverket
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen

2018:1264

background image

4

SFS

Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Verket för innovationssystem

2018:1264