SFS 2018:1266 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

SFS2018-1266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om föräldraledighetslagen (1995:584)

dels att 1, 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 §, och närmast före 9 § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §2 En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning

enligt denna lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet.

Med förälder jämställs den som

1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett

barn,

2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem,

3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att

arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med

denna förälder.

Bestämmelser om förbud mot missgynnande behandling av arbetssökan-

de och arbetstagare finns i 16 §.

3 §3 Det finns följande sex former av föräldraledighet för vård av barn

m.m.:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under

förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel

ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre

fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (del-

ledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan

föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med till-

fällig föräldrapenning m.m., 8 §).

6. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag (ledighet

med omvårdnadsbidrag, 9 §).

1

Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.

2

Senaste lydelse 2006:442.

3

Senaste lydelse 2015:760.

SFS 2018:1266

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1266

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga

arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18�

21 §§.

Ledighet med omvårdnadsbidrag
9 §4 En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till

en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kap.

socialförsäkringsbalken.

13 §5 En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7

eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledig-

hetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med

sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att

pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om

ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälnings-

tid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Bestämmelserna i 9 och 13 §§ ska även tillämpas när vårdbidrag läm-

nas enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1 januari

2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

4

Tidigare 9 § upphävd genom 2015:760.

5

Senaste lydelse 2015:760.