SFS 2018:1267 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

SFS2018-1267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:676) om statlig

ålderspensionsavgift
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig

ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

2 §2 Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24�28 och 31 kap. so-

cialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda

balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan

författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning er-

sättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt

59 kap. 8�11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvs-

arbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1�3 nämnda balk,

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11�13 kap. socialförsäkringsbalken,

3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 41�44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan mot-

svarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda

balk,

7. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,

10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt

de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vårdbidrag enligt

22 kap. socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019.

1

Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.

2

Senaste lydelse 2017:280.

SFS 2018:1267

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1267

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)