SFS 2018:1269 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 kap. 1 och 6 §§ offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.
1 §
2 Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga för-

hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne

lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lag-

stiftningen om

1. allmän försäkring,

2. allmän pension,

3. arbetsskadeförsäkring,

4. merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag,

5. statligt tandvårdsstöd,

6. läkarvårdsersättning,

7. ersättning för fysioterapi,

8. annan ekonomisk förmån för enskild, eller

9. särskild sjukförsäkringsavgift.

Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till uppgift

att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket. För

en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även i

verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om en enskilds

personliga förhållanden som myndigheten fått från Migrationsverket, om det

kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om

uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

6 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild

enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pen-

sion, merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag, sjuklön, statligt tand-

vårdsstöd eller särskild sjukförsäkringsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1

Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.

2

Senaste lydelse 2016:1297.

SFS 2018:1269

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1269

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om vård-

bidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialför-

säkringsbalken i deras lydelse före den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)